Yhteiskuntaoppi

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Suomalainen yhteiskunta, 2 op (YH1)

Suomalainen yhteiskunta on käsitteenä moniulotteinen kokonaisuus, johon sisältyy perinteisen politiikan eri vivahteiden lisäksi talouteen, mediaan ja kansalaisaktiivisuuteen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla perehdytään esimerkiksi demokratian, oikeusvaltion ja hyvinvointiyhteiskunnan periaatteisiin ja niiden toteutumiseen Suomessa ja vertailuyhteiskunnissa.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä opiskelijan valmiutta toimia aktiivisena kansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa. Mainittuihin tiedollisiin sisältöihin tutustuminen on osa tätä. Samalla harjoitellaan myös yhteiskunnassa toimimisen keskeisiä taitoja. Esimerkkinä tästä voidaan opintojaksolla järjestää vaikkapa vaalit tai väittelyitä. Lisäksi pyritään olemaan yhteydessä esimerkiksi paikallisiin kunnallisiin tai muihin päättäjiin ja saamaan ensikäden kosketusta yhteiskunnan toimintaan tätä kautta.

Taloustieto, 2 op (YH2)

Opintojaksolla perehdytään taloustieteen keskeisiin käsitteisiin, kuten vapaa markkinatalous, kansantalous, suhdannevaihtelut ja työttömyys; sekä instituutioihin, kuten valtio kansantalouden ohjailijana tai keskuspankki rahatalouden vartijana.

Tavoitteena on muodostaa alustava ymmärrys Suomen kansanatalouden toiminnasta ja siihen liittyvistä eri muuttujista, sekä myös globaalin talouden toiminnasta. Myös mikrotaloustieteen ilmiöitä, kuten yksittäisen kotitalouden tai yrityksen taloudellista toimintaa tarkastellaan. Omien mahdollisuuksien pohtiminen taloudellisena toimijana kuuluu keskeisenä osana opintojakson

sisältöön. Sen aikana voidaan harjoitella esimerkiksi oman talouden investointia ja siihen liittyvää lainan ottamista, tai yrityksen perustamista.

Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op (YH3)

Tällä opintojaksolla tarkastellaan laaja-alaisesti globaalia nykyajan politiikkaa ja taloutta. Lähtökohtana on globalisaation käsitteen merkityksen aiempaa syvällisempi ymmärtäminen. Tästä lähtökohdasta voidaan uudella tavalla tarkastella Suomen asemaa maailmassa ja mahdollisuuksia menestyä ja vaikuttaa maailman asioihin osana globaalia erilaisten instituutioiden ja kansainvälisten sopimusten verkostoa.

Keskeisin tarkasteltava instituutio on EU, sen elintärkeän ja keskeisen maailmanpoliittisen ja taloudellisen aseman vuoksi. EU itse, sen historia, rakenne ja toiminta, ovat opintojakson oppisisältöjen keskiössä. Suomen asema EU:n osana, mahdollisuudet vaikuttaa siihen ja EU- jäsenyyden myötä Suomelle koituvat edut ja haitat muodostavat ison osan opintojakson sisällöstä.

Opintojaksolla tarkastellaan myös kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuuspoliittisia teemoja, sekä puhutaan esimerkiksi pohjoismaisesta yhteistyöstä sekä Yhdistyneiden kansakuntien toiminnasta.

Valinnaiset opintojaksot

Lakitieto, 2 op (YH4)

Lakitieto opintojaksona eroaa hieman aiemmista yhteiskuntaopin opinnoista siten, että siinä perehdytään pääasiassa lain tuntemukseen ja sen soveltamiseen Suomessa ja joissain tapauksissa kansainvälisissä yhteyksissä. Oikeudellinen näkökulma korostuu opintojaksolla alati ja tämä tarkoittaa sitä, että soveltaminen lakitiedossa on kapeampaa kuin muilla opintojaksoilla. Lain ja sen soveltamisen käytäntöjen tunteminen korostuu, joskaan opiskelijan oma näkemys ja oikeudentaju ei jää tarkastelujen ulkopuolelle kokonaan.

Opintojaksolla opitaan tärkeitä kansalaisen, työtä tekevän ihmisen ja kuluttajan perustaitoja. Sen mittaan opitaan työn tekemisen, kaupankäynnin ja esimerkiksi avio- ja perhesuhteiden sekä perimisen oikeudelliset periaatteet.

Kohti yhteiskuntaopin ylioppilaskoetta, 1 op (YH5)

Opintojaksolla kerrataan lukion yhteiskuntaopin keskeiset asiat ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa kohdattaviin erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. Opintojakso huipentuu preliminäärikokeeseen, joka antaa opiskelijalle hyvän kuvan siitä, millaiseen arvosanaan osaaminen riittää, ja mitä kannattaa parantaa.

Turvallisuuspolitiikka, 2 op (YH6)

Opintojakson aikana tutustutaan turvallisuuteen liittyviin asioihin ja organisaatioihin aina yksilön tasosta maailmanlaajuiseen toimintaan saakka. Opintojaksoon sisältyy sekä teorian opiskelua että tutustumista paikkakunnalla toimiviin tai siihen liittyviin organisaatioihin, jotka liittyvät turvallisuuteen. Näitä ovat mm. poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli, Puolustusvoimat, Maahanmuuttovirasto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Kainuun prikaati ja Maanpuolustuskerho.

Tutustu pelastuslaitokseen, 2 op (YH7)

Opiskelija ymmärtää, miten tärkeä rooli pelastuslaitoksella on yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitäjänä ja hahmottaa, että pelastuslaitoksella työskentelee ihmisiä hyvin erilaisissa ammateissa. Lisäksi hän ymmärtää, että pelastuslaitos on yksi potentiaalinen työpaikka niille, jotka haluvata työskennellä ja asua Kainuussa.

Opiskelijakuntatyöskentely, 2 op (YH8)

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Suoritusmerkintään tulee osallistua aktiiviesti opiskelijakunnan hallituksen toimintaan ja tehtäviin. Opintojaksosta saa todistuksen.

Tutortoiminta, 1 op (YH9)

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Suoritusmerkintään tulee osallistua tutorkoulutukseen ja toimia aktiivisesti uusien opiskelijoiden ohjaamisessa. Opintojaksosta saa todistuksen.

LOPS16

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

Pakolliset kurssit

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH2 Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Kurssilla perehdytään mm. talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa.

Valtakunnallinen syventävä kurssi

YH4 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

Koulukohtainen soveltava kurssi

YH5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi

Yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssin laajuus 0,5 kurssia. Suoritusmerkintä.