Englanti

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (ENA1)

Opiskelujaksolla kartoitetaan opiskelijan englannin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla.

Englanti globaalina kielenä, 3 op (ENA2)

Opintojakson aikana harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa.

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op (ENA3)

Opintojakson aikana laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Opintojakson aikana tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko luovan ilmaisun tuotos.

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op (ENA4)

Opintojakson aikana kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia.

Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op (ENA5)

Opintojakson aikana syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita, esimerkkinä kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot. Tutustutaan tieteellisen tekstin piirteisiin ja englantiin tieteen kielenä.

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op (ENA6)

Opintojakso syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojakson tavoitteena on harjoitella työelämässä ja työnhaussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja, oppia opiskelu- ja työsanastoa ja harjoitella muodollisissa tilanteissa (mm. työhakemus, työhaastattelu) tarvittavaa kielitaitoa esimerkiksi videomuotoisen tuotoksen avulla. Opintojakson aikana opiskelija pohtii jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työtekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

Valinnaiset opintojaksot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op (ENA7)

Opintojakson tavoitteena on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Tekstien aihepiireinä ekologinen, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä elämäntapa sekä globaalisti että opiskelijan omassa elinpiirissä. Analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kerrataan ja täydennetään oppiaineen pakollisten opintojaksojen rakenteita.

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (ENA8)

Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen. Opintojakson aikana vahvistetaan puhumisen sujuvuutta ja neuvottelemisen taitoja sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kerrataan aiemmin käytyjen opintojaksojen aihepiirien sanastoa ja valmistaudutaan Opetushallituksen tuottamaan suullisen kielitaidon kokeeseen (erillinen todistus). Lisäksi omaa suullista kielitaitoa arvioidaan suhteessa kehittyvän kielitaidon taitotasokuvauksiin.

Lue, kuuntele ja kirjoita paremmin, 2 op (ENA9)

Opintojakson aikana käsitellään ajankohtaisia aiheita maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Palautetaan mieliin pakollisten ja aikaisempien valinnaisten opintojaksojen aikana opiskeltuja rakenteita, käsiteltyjä aihepiirejä ja aihepiirisanastoja. Lisäksi laajennetaan kielen rakenteiden tarkempaa tuntemusta opiskelijaryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti englannin ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja pyritään vahvistamaan toimivan peruskielitaidon eri osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen).

Opintojakso on tarkoitettu käytäväksi pakollisten opintojaksojen jälkeen ja sitä suositellaan erityisesti ylioppilaskokeeseen osallistuville.

Kohti englannin ylioppilaskoetta, 2 op (ENA10)

Opintojakson tavoitteena on valmistautua ylioppilaskokeeseen. Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti englannin ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Käsitellään vaihtelevasti eri aihekokonaisuuksia ja syvennetään pakollisten ja aikaisempien valinnaisten opintojaksojen aikana opiskeltuja aihepiirejä ja aihepiirisanastoja. Pyritään vahvistamaan toimivan peruskielitaidon eri osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen). Opintojakson aikana tai lopussa suoritetaan ylioppilaskokeen preliminäärikoe tai muu vastaava laaja koe.

Kertaa englannin perusasioita, 2 op (ENA11)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joille englanti on peruskoulussa tuottanut vaikeuksia tai jotka kokevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Opintojaksolla edetään rauhalliseen tahtiin kerraten ja vahvistaen peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Opintojakson tavoitteena on saavuttaa sellainen kielitaidon taso, josta on helppo jatkaa pakollisten opintojaksojen opiskelua. Opintojakson voi käydä myös opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. Opintojakson tarkka sisältö määräytyy opiskelijoiden toiveiden ja tason mukaisesti. Opintojaksoa ei suositella tentittäväksi.