Matematiikka, lyhyt oppimäärä

Ensimmäisenä suoritetaan matematiikan yhteinen opintokokonaisuus, pakollinen kurssi MAY1. Muut kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Pakolliset kurssit

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt

Kurssilla opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä. Hän ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet. Opiskelija vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä. Lisäksi opiskelija oppii käyttämään teknisiä apuvälineitä sovellusten ratkaisussa.

MAB3 Geometria

Kurssilla opiskelija harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista, vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan sekä oppii ratkaisemaan käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen. Lisäksi kurssilla opitaan käyttämään geometriaan liittyviä teknisiä apuvälineitä.

MAB4 Matemaattisia malleja

Kurssilla opiskelija oppii näkemään reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia. Hän oppii kuvaamaan niitä matemaattisilla malleilla, tottuen arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Lisäksi kurssilla tutustutaan ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta sekä opitaan käyttämään aihepiiriin liittyviä teknisiä apuvälineitä.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys

Kurssilla opiskelija harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja. Kurssilla opitaan arvioimaan erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekemään ennusteita mallien avulla. Lisäksi opiskelija perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin sekä oppii käyttämään aihepiiriin liittyviä teknisiä apuvälineitä.

MAB6 Talousmatematiikka

Kurssilla opiskelija syventää prosenttilaskennan taitojaan ja oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä. Hän kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun sekä vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun. Kurssilla sovelletaan esimerkiksi lukujonoja ja tilastollisia menetelmiä sekä opitaan käyttämään teknisiä apuvälineitä sovellusongelmissa.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MAB7 Matemaattinen analyysi

Kurssilla opiskelija oppii tutkimaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin sekä ymmärtämään derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana. Hän oppii tutkimaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla sekä oppii määrittämään sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon. Lisäksi kurssilla opitaan käyttämään teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä.

MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II 

Kurssilla opiskelija vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan. Hän oppii määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä. Kurssilla keskeisiä sisältöjä ovat normaalijakauma, toistokoe, binomijakauma ja luottamusvälin käsite.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

MAB9 Kertauskurssi

Kurssilla kerrataan ja syvennetään matematiikan kurssien sisältöjä sekä valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on yksi kurssi.

MAB10 Matematiikan tukikurssi

Kurssi opiskellaan kurssien MAB2 ja MAB3 yhteydessä ja sillä tuetaan ja syvennetään kursseihin MAY1, MAB2 ja MAB3 liittyvien perusasioiden omaksumista. Lisäksi kurssilla harjoitellaan teknisten apuvälineiden käyttöä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on 0,5 kurssia.