Liikunta

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Pakollisten kurssien itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain terveydellisistä syistä.

Pakolliset kurssit

LI1 Energiaa liikunnasta

Tavoitteena, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti.

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Tavoitteena kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LI3 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen henkilökohtaisen liikuntaohjelman avulla.

LI4 Yhdessä liikkuen 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kurssin sisältönä on vanhojen päivän tanssit.

LI5 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.                 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

LI6 Tanssin perusteet

Tanssin perusteissa tutustutaan länsimaisen taidetanssiperinteen yleisimpiin tekniikoihin ja ilmaisumuotoihin, kuten nykytanssiin, balettiin ja jazztanssiin. Katutanssi nostetaan myös näiden rinnalle uusimpana tanssi-ilmaisumuotona monine tyylisuuntineen. Perinteiseen suomalaiseen kansantanssin ominaisluonteeseen tutustutaan vertailmalla kotimaisia ja ulkomaisia kansantanssia ja niiden luonteenpiirteitä.  Kilpatanssista käydään läpi perusmuodot ja -askeleet. Mahdollisuuksien mukaan valmistetaan esitys tunneilla opitusta. Kurssin laajuus: 1,0 kurssia. Suoritusmerkintä.

LI7 Tanssi näyttämöllä (LI7v)

Suunnitellaan tanssikoreografia ja työstetään se esityskuntoon oppilaslähtöisesti. Tavoitteena on perehtyä luovaan prosessiin, idean syntymiseen, sen kehittämiseen ja lopulta toteuttamiseen tanssituotoksen muodossa. Kurssin laajuus: 1,0 kurssia. Suoritusmerkintä.

LI9 Retkeilykurssi

Kurssi jakautuu syys- ja talviosaan. Syksyllä vaelletaan jalan tai maastopyörällä, talvella hiihtäen. Kurssi voidaan toteuttaa myös yhtenä kokonaisuutena. Kurssiin sisältyy loppuraportin laatiminen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

TA1L Monitaiteellinen musiikkiprojekti (= Tanssiprojekti, entinen LI9)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti tanssillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen tanssiesitys, ohjelmaa koulun juhliin tai taiteidenvälinen projekti. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Yhteisproduktio muiden oppiaineiden kanssa, toteutetaan joka kolmas vuosi. Suoritusmerkintä.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Numeroarviointi.

TALD7 Tanssin lukiodiplomi (entinen LI8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Kurssin keskeisenä sisältönä on opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu sekä kirjallinen työ. Tehtävän voi suorittaa joko tanssijana tai koreografina. Lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus. Numeroarviointi.