Liikunta

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Oppiva liikkuja, 2 op (LI1)

Opintojaksolla opiskelija käyttää ja soveltaa liikuntataitojaan monipuolisesti erilaisissa liikuntatehtävissä, peleissä ja leikeissä. Opintojaksolla harjaannutaan toimimaan vuorovaikutuksessa muihin vaihtelevissa ryhmissä toisia kunnioittaen, auttaen ja kannustaen.

Aktiivinen elämäntapa, 2 op (LI2)

Opintojaksolla opiskelija arvioi omaa fyysistä toimintakykyään ja sen vaikutusta omaan hyvinvointiinsa. Opiskelija oppii havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan terveyden näkökulmasta. Opiskelija saa tietoa fyysisen toimintakyvyn kehittämisen periaatteista ja kykenee saamansa tiedon perusteella ylläpitämään ja tarvittaessa kehittämään sitä osana omaa arkeaan. Opintojaksolla suoritettavan liikunnan tavoitteena on tukea opiskelijan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä.

Valinnaiset opintojaksot

Uudet mahdollisuudet, 2 op (LI3)

Opintojakson sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan tutustumaan uusiin liikuntamuotoihin.

Yhdessä liikkuen, 2 op (LI4)

Opintojaksolla suunnitellaan, harjoitellaan ja toteutetaan vanhojenpäivien tanssiesitys oheistehtävineen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.

Virkistystä liikunnasta, 2 op (LI5)

Opintojakson sisältönä ovat virkistystä lisäävät liikuntamuodot. Opintojaksolla on pyrkimyksenä myös mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Eräopinnot, 2 op (LI6)

Eräopinnot valitseva opiskelija osallistuu viikonlopun kestävälle eräretkelle, jonka aikana hän vahvistaa erätaitojaan ja oppii liikkumaan ja majoittumaan luonnossa sitä kunnioittaen ja sitä hyödyntäen. Opinnot toteutetaan lukion yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tanssin perusteet, 2 op (LI7)

Opintojakson aikana opiskelija saa monipuolisen kuvan tanssin eri muodoista ja pääsee kokeilemaan niitä itse.

Tanssi näyttämöllä, 2 op (LI8)

Opintojaksossa opiskelijat suunnittelevat tanssikoreografian ja työstävät sen esitettäväksi. Lisäksi opiskelijat tutustuvat luovan prosessin eri vaiheisiin.

Vahvista suunnistustaitojasi, 2 op (LI9)

Opintojakson aikana kerrataan suunnistuksen perusteet ja vahvistetaan suunnistustaitoja vaihtelevissa maastoissa omaan tahtiin. Opintojakso on mahdollista suorittaa useamman vuoden aikana.

Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Tanssin lukiodiplomi, 2 op (TALD7)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Keskeisenä sisältönä on opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu sekä kirjallinen työ. Tehtävän voi suorittaa joko tanssijana tai koreografina. Lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus. Numeroarviointi.

Monitaiteellinen musiikkiprojekti, 2 op (TAIL)

Opintojakso voidaan suorittaa joko omana projektityönä tai osana taiteiden välistä produktiota. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen tanssiesitys tai taiteidenvälinen produktio, esim. musikaali. Opiskelija oppii opintojakson käymällä hahmottamaan tanssin merkitystä osana taiteita sekä tiedostaa entistä paremmin tanssin käyttömahdollisuuksia. Hän oppii tanssin avulla kehotuntemusta sekä luovuutta ja hänen ilmaisuvoimansa kehittyy entisestään. Opiskelija toimii itse aktiivisesti ja hahmottaa oman roolinsa osana produktiota. Yhteisproduktio muiden oppiaineiden kanssa toteutetaan joka kolmas vuosi.

LOPS16

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Pakollisten kurssien itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain terveydellisistä syistä.

Pakolliset kurssit

LI1 Energiaa liikunnasta

Tavoitteena, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti.

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Tavoitteena kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Keskeisiä sisältöjä ovat hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

LI3 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen henkilökohtaisen liikuntaohjelman avulla.

LI4 Yhdessä liikkuen 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Kurssin sisältönä on vanhojen päivän tanssit.

LI5 Hyvinvointia liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.                 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

LI6 Tanssin perusteet

Tanssin perusteissa tutustutaan länsimaisen taidetanssiperinteen yleisimpiin tekniikoihin ja ilmaisumuotoihin, kuten nykytanssiin, balettiin ja jazztanssiin. Katutanssi nostetaan myös näiden rinnalle uusimpana tanssi-ilmaisumuotona monine tyylisuuntineen. Perinteiseen suomalaiseen kansantanssin ominaisluonteeseen tutustutaan vertailmalla kotimaisia ja ulkomaisia kansantanssia ja niiden luonteenpiirteitä.  Kilpatanssista käydään läpi perusmuodot ja -askeleet. Mahdollisuuksien mukaan valmistetaan esitys tunneilla opitusta. Kurssin laajuus: 1,0 kurssia. Suoritusmerkintä.

LI7 Tanssi näyttämöllä (LI7v)

Suunnitellaan tanssikoreografia ja työstetään se esityskuntoon oppilaslähtöisesti. Tavoitteena on perehtyä luovaan prosessiin, idean syntymiseen, sen kehittämiseen ja lopulta toteuttamiseen tanssituotoksen muodossa. Kurssin laajuus: 1,0 kurssia. Suoritusmerkintä.

LI9 Retkeilykurssi

Kurssi jakautuu syys- ja talviosaan. Syksyllä vaelletaan jalan tai maastopyörällä, talvella hiihtäen. Kurssi voidaan toteuttaa myös yhtenä kokonaisuutena. Kurssiin sisältyy loppuraportin laatiminen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

TA1L Monitaiteellinen musiikkiprojekti (= Tanssiprojekti, entinen LI9)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti tanssillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen tanssiesitys, ohjelmaa koulun juhliin tai taiteidenvälinen projekti. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Yhteisproduktio muiden oppiaineiden kanssa, toteutetaan joka kolmas vuosi. Suoritusmerkintä.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Numeroarviointi.

TALD7 Tanssin lukiodiplomi (entinen LI8)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Kurssin keskeisenä sisältönä on opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu sekä kirjallinen työ. Tehtävän voi suorittaa joko tanssijana tai koreografina. Lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus. Numeroarviointi.