Liikunta

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Oppiva liikkuja, 2 op (LI1)

Opintojaksolla opiskelija käyttää ja soveltaa liikuntataitojaan monipuolisesti erilaisissa liikuntatehtävissä, peleissä ja leikeissä. Opintojaksolla harjaannutaan toimimaan vuorovaikutuksessa muihin vaihtelevissa ryhmissä toisia kunnioittaen, auttaen ja kannustaen.

Aktiivinen elämäntapa, 2 op (LI2)

Opintojaksolla opiskelija arvioi omaa fyysistä toimintakykyään ja sen vaikutusta omaan hyvinvointiinsa. Opiskelija oppii havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan terveyden näkökulmasta. Opiskelija saa tietoa fyysisen toimintakyvyn kehittämisen periaatteista ja kykenee saamansa tiedon perusteella ylläpitämään ja tarvittaessa kehittämään sitä osana omaa arkeaan. Opintojaksolla suoritettavan liikunnan tavoitteena on tukea opiskelijan fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä.

Valinnaiset opintojaksot

Uudet mahdollisuudet, 2 op (LI3)

Opintojakson sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa pyrkien mahdollisuuksien mukaan tutustumaan uusiin liikuntamuotoihin.

Yhdessä liikkuen, 2 op (LI4)

Opintojaksolla suunnitellaan, harjoitellaan ja toteutetaan vanhojenpäivien tanssiesitys oheistehtävineen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.

Virkistystä liikunnasta, 2 op (LI5)

Opintojakson sisältönä ovat virkistystä lisäävät liikuntamuodot. Opintojaksolla on pyrkimyksenä myös mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Eräopinnot, 2 op (LI6)

Eräopinnot valitseva opiskelija osallistuu viikonlopun kestävälle eräretkelle, jonka aikana hän vahvistaa erätaitojaan ja oppii liikkumaan ja majoittumaan luonnossa sitä kunnioittaen ja sitä hyödyntäen. Opinnot toteutetaan lukion yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tanssin perusteet, 2 op (LI7)

Opintojakson aikana opiskelija saa monipuolisen kuvan tanssin eri muodoista ja pääsee kokeilemaan niitä itse.

Tanssi näyttämöllä, 2 op (LI8)

Opintojaksossa opiskelijat suunnittelevat tanssikoreografian ja työstävät sen esitettäväksi. Lisäksi opiskelijat tutustuvat luovan prosessin eri vaiheisiin.

Vahvista suunnistustaitojasi, 2 op (LI9)

Opintojakson aikana kerrataan suunnistuksen perusteet ja vahvistetaan suunnistustaitoja vaihtelevissa maastoissa omaan tahtiin. Opintojakso on mahdollista suorittaa useamman vuoden aikana.

Liikunnan lukiodiplomi, 2 op (LILD4)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

Tanssin lukiodiplomi, 2 op (TALD7)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa. Keskeisenä sisältönä on opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu sekä kirjallinen työ. Tehtävän voi suorittaa joko tanssijana tai koreografina. Lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama kokonaisuus. Numeroarviointi.

Monitaiteellinen musiikkiprojekti, 2 op (TAIL)

Opintojakso voidaan suorittaa joko omana projektityönä tai osana taiteiden välistä produktiota. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen tanssiesitys tai taiteidenvälinen produktio, esim. musikaali. Opiskelija oppii opintojakson käymällä hahmottamaan tanssin merkitystä osana taiteita sekä tiedostaa entistä paremmin tanssin käyttömahdollisuuksia. Hän oppii tanssin avulla kehotuntemusta sekä luovuutta ja hänen ilmaisuvoimansa kehittyy entisestään. Opiskelija toimii itse aktiivisesti ja hahmottaa oman roolinsa osana produktiota. Yhteisproduktio muiden oppiaineiden kanssa toteutetaan joka kolmas vuosi.