Äidinkieli ja kirjallisuus

Päivitetty 17.1.2024 (lisätty ilmaisutaito)

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI1)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

Kieli ja tekstitietoisuus, Vuorovaikutus 1, 2 op (ÄI2.ÄI3)

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Opiskelija harjoittelee yksilö- ja ryhmäviestinnän erilaisia taitoja.

Kirjallisuus 1, 2 op (ÄI4)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan.

Tekstien tulkinta 1, 2 op (ÄI5)

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Kirjoittaminen 1, Vuorovaikutus 2, 2 op (ÄI6.ÄI7)

Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan itsenäisesti omaa tekstiä ja tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä omien ajatusten ja aineiston ajatusten pohjalta. Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan omaa ajatustaan esiintymällä.

Kirjallisuus 2, 2 op (ÄI8)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan kaunokirjallisuutta ja erilaisia fiktiivisiä tekstejä.

Valinnaiset opintojaksot

Vuorovaikutus 3, 2 op (ÄI9)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Kirjoittaminen 2, 2 op (ÄI10)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeiden kirjoitustaidon kokeeseen.

Tekstien tulkinta 2, 2 op (ÄI11)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeiden lukutaidon kokeeseen.

Kielenhuolto, 2 op (ÄI12)

Tavoitteena on oikeinkirjoitustaidon vahvistaminen ja tyylin kehittäminen. Harjoitukset valitaan kunkin opiskelijaryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Journalismi, 2 op (ÄI13)

Opiskelija tutustuu toimittajan työhön aidossa ympäristössä toimittajien opastuksella.

Biisinteon perusteet, 3 op (ÄI14.ML17)

Opintojakso suoritetaan musiikin (ML17) ja äidinkielen (ÄI12) opintokokonaisuutena. Osiot säveltäminen ja sovittaminen opiskellaan musiikin näkökulmasta ja sanoittaminen äidinkielen näkökulmasta. Opintojakson aikana tutustutaan jokaiseen musiikin tekemisen osa-alueeseen sävellysten, sovitusten ja tekstien kautta. Opintojakson päättötyö sisältää opiskelijan oman musiikkituotoksen, jonka hän kykenee luomaan opitun pohjalta.

Ilmaisutaito, 2 op (ÄI15)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija oppii ilmaisemaan itseään sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä kokonaisuuden, jossa hän käyttää hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kokonaisuus voi olla esimerkiksi pienimuotoinen teatteriesitys. Opintojakso toteutetaan joka kolmas vuosi. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta ilmaisutaidon opiskelusta. 

Monitaiteellinen musiikkiproduktio, 2 op (TAIIOJP)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija oppii ilmaisemaan itseään sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti kokonaisuuden, jossa hän käyttää hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kokonaisuus voi olla esimerkiksi pienimuotoinen teatteriesitys tai taiteiden välinen esitys. Opintojakso toteutetaan joka kolmas vuosi. Opintojaksolle osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta ilmaisutaidon opiskelusta.