Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op (ÄI1)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

Kieli ja tekstitietoisuus, Vuorovaikutus 1, 2 op (ÄI2.ÄI3)

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Opiskelija harjoittelee yksilö- ja ryhmäviestinnän erilaisia taitoja.

Kirjallisuus 1, 2 op (ÄI4)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan.

Tekstien tulkinta 1, 2 op (ÄI5)

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Kirjoittaminen 1, Vuorovaikutus 2, 2 op (ÄI6.ÄI7)

Opiskelija harjaantuu kirjoittamaan itsenäisesti omaa tekstiä ja tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä omien ajatusten ja aineiston ajatusten pohjalta. Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan omaa ajatustaan esiintymällä.

Kirjallisuus 2, 2 op (ÄI8)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan kaunokirjallisuutta ja erilaisia fiktiivisiä tekstejä.

Valinnaiset opintojaksot

Vuorovaikutus 3, 2 op (ÄI9)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Kirjoittaminen 2, 2 op (ÄI10)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeiden kirjoitustaidon kokeeseen.

Tekstien tulkinta 2, 2 op (ÄI11)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeiden lukutaidon kokeeseen.

Kielenhuolto, 2 op (ÄI12)

Tavoitteena on oikeinkirjoitustaidon vahvistaminen ja tyylin kehittäminen. Harjoitukset valitaan kunkin opiskelijaryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Journalismi, 2 op (ÄI13)

Opiskelija tutustuu toimittajan työhön aidossa ympäristössä toimittajien opastuksella.

Biisinteon perusteet, 3 op (ÄI14.ML17)

Opintojakso suoritetaan musiikin (ML17) ja äidinkielen (ÄI12) opintokokonaisuutena. Osiot säveltäminen ja sovittaminen opiskellaan musiikin näkökulmasta ja sanoittaminen äidinkielen näkökulmasta. Opintojakson aikana tutustutaan jokaiseen musiikin tekemisen osa-alueeseen sävellysten, sovitusten ja tekstien kautta. Opintojakson päättötyö sisältää opiskelijan oman musiikkituotoksen, jonka hän kykenee luomaan opitun pohjalta.

LOPS16

Kaikkien valtakunnallisten kurssien laajuus on 1 kurssi. 

Kurssien suoritusjärjestys: 1. ja 2. kurssi ensin, 6. kurssi viimeisenä pakollisista. Kursseja 1, 2 ja 6 ei suositella tentittäviksi.

Pakolliset kurssit

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (S21)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S22)

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S23)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan.

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (S24)

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

ÄI5 Teksti ja konteksti (S25)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset (S26)

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeiden tekstitaidon kokeeseen.

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. Kurssi valmentaa ylioppilaskokeiden esseekokeeseen.

Koulukohtainen soveltava kurssi

ÄI10 Tyyli ja oikeinkirjoitus

Tavoitteena on oikeinkirjoitustaidon vahvistaminen ja tyylin kehittäminen. Harjoitukset valitaan kunkin opiskelijaryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.