Kuvataide

Kurssit 1 ja 2 suoritetaan ensin ja sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa.

Pakolliset kurssit

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Tutkitaan kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin yhteyttä ajankohtaisiin ilmiöihin. Tarkastellaan kuvallisen viestinnän merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä taiteen ja median ajankohtaisia sisältöjä ja prosesseja. Käytetään kuvaviestinnän keinoja ja menetelmiä niin omassa kuvailmaisussa kuin myös ryhmän jäsenenä viestijän ja katsojan kannalta ajatellen.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Tarkastellaan rakennettuja ja luonnonympäristöjä kulttuurisen ja kestävän kehityksen kannalta sekä arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, niiden yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä visuaalisuutta ja muita vaikuttamisen ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. Taide erilaisissa ympäristöissä, niiden sunnittelussa ja ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KU3 Osallisena mediassa

Tutkitaan median yhteyksiä ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön liittyviä median yhteyksiä tieto- ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Tarkastellaan mediakulttuureja, sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen viestinnän lähtökohtana. Visuaalisuuden merkitys mediavistinnässä, -ympäristöissä, – esityksissä ja niiden tuottamisessa.

KU4 Taiteen monet maailmat

Tarkastellaan taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintojen yhteyksiä omiin kuviin sekä tuotettua kuvataidetta kulttuuriselta kannalta. Harjoitellaan materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun käyttöä itsenäisessä kuvallisessa työskentelyssä sekä kuvatuottamisen, tulkintatapojen ja menetelmien käyttöä arvioitaessa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä. Taiteen merkitys rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.

Koulukohtainen soveltava kurssi

KU5 Digikuvauksen työpaja

Opetellaan käyttämään digikameroita tavoitteellisten tuotosten ja tallenteiden aikaan saamiseksi. Tutustutaan kameroiden ominaisuuksiin, laadukkaiden ja merkityksellisten kuvien ottamiseen, kuvien käsittelyyn, tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi 

Sisältö on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttö. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

TA1K Monitaiteellinen musiikkiprojekti

Tehdään lavasteet, julisteet ja käsiohjelmat monitaiteelliseen musiikkiprojektiin. Toteutetaan joka kolmas vuosi.