Kuvataide

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU1)

Omat kuvat, jaetut kulttuurit -opintojaksossa havainnoidaan, tutkitaan ja sovelletaan sekä omia että taiteen ja ympäristön kuvia. Opintojaksolla käytetään erilaisia kuvailmaisun välineitä, joiden avulla tutustutaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Taiteen merkitystä itselle, yhteiskunnalle ja maailmalle pohditaan tarkastelemalla, tuottamalla ja muokkaamalla erilaisia kuvia. Opintojaksossa pyritään työskentelyyn, jossa tutkiva ote, pitkäkestoisuus ja ilmiökeskeisyys tukevat harjaantumista kuvataiteessa.

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU2)

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt -opintojaksolla tutustutaan ja syvennytään omiin ja ympäristön kuviin. Rakennetut, digitaaliset ja luonnon ympäristöt ovat opintojakson keskeisin kohde, ja niiden parissa voidaan oppia muun muassa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen maailmoista. Tutkiva ja tulkitseva oppiminen esimerkiksi yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista käsin lisää ymmärrystä itsestä ja ympäristöstä.

Valinnaiset opintojaksot

Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU3)

Kuva viestii ja vaikuttaa -opintojaksossa laajennetaan omien ja median kuvien tuntemusta tutustumalla erilaisiin median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin ilmaisun, tuotannon ja esittämisen tapoihin. Opintojaksossa hyödynnetään omia ja median kuvia tuottamalla, muokkaamalla ja esittämällä niitä. Suhdetta mediaan, taiteeseen, digitaaliseen kuvaan ja teknologiaan syvennetään kehittämällä ajattelun ja ilmaisun taitoja.

Taiteen monet maailmat, 2 op (KU4)

Taiteen monet maailmat -opintojaksossa syvennetään suhdetta omiin ja taiteen kuviin eri ajoilta ja eri kulttuureista. Kuvan tarkastelussa ja tekemisessä hyödynnetään kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keinoja. Opintojaksoon sisältyy kuvien kantaaottavuuden ja opiskelijoiden toimijuuden teemoja. Opintojaksossa perehdytään käsiteltäviin teoksiin ja taiteen käsitteistöön, ja havaintoja niistä etsitään esimerkiksi erilaisista näkemyksistä taiteen tehtävistä.

Digikuvauksen työpaja, 2 op (KU5)

Digikuvauksen työpaja -opintojaksossa tutustutaan digikameroiden maailmaan, ja kameroita hyödynnetään opintojakson aikana tavoitteellisessa työskentelyssä. Digitaaliseen kuvaukseen pureudutaan sekä teknisesti että taiteellisesti laadukkaiden tuotosten aikaansaamiseksi. Opintojaksolla harjoitellaan kuvankäsittelyn perusteita. Opiskelijoiden omat kuvamaailmat ovat keskiössä, ja niitä yhdistetään opintojakson aikana erilaisiin tehtäviin.

Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)

Kuvataiteen lukiodiplomi -opintojaksossa opiskelija osoittaa kuvataiteellisen osaamisensa tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvia. Lukiodiplomin visuaalisessa kokonaisuudessa teos ja portfolio tukevat tosiaan sisällöllisesti. Opintojakson tavoitteet perustuvat kuvataiteen lukiodiplomille

asetettuihin tavoitteisiin sekä opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Opintojaksolla opiskelija tekee teoksen ja kerää työskentelyprosessistaan, itsearvioinnistaan ja kulttuurin tuntemuksestaan portfolion.

Monitaiteelliset projektiopinnot, 2 op (TAIK)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi ohjelmaa koulun juhliin, video tai taiteidenvälinen projekti. Opintojakso toteutetaan joka kolmas vuosi.

LOPS16

Kurssit 1 ja 2 suoritetaan ensin ja sen jälkeen suoritusjärjestys on vapaa.

Pakolliset kurssit

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Tutkitaan kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin yhteyttä ajankohtaisiin ilmiöihin. Tarkastellaan kuvallisen viestinnän merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä taiteen ja median ajankohtaisia sisältöjä ja prosesseja. Käytetään kuvaviestinnän keinoja ja menetelmiä niin omassa kuvailmaisussa kuin myös ryhmän jäsenenä viestijän ja katsojan kannalta ajatellen.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Tarkastellaan rakennettuja ja luonnonympäristöjä kulttuurisen ja kestävän kehityksen kannalta sekä arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana, niiden yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä visuaalisuutta ja muita vaikuttamisen ja tiedon tuottamisen tapoja käyttäen. Taide erilaisissa ympäristöissä, niiden sunnittelussa ja ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

KU3 Osallisena mediassa

Tutkitaan median yhteyksiä ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön liittyviä median yhteyksiä tieto- ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Tarkastellaan mediakulttuureja, sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen viestinnän lähtökohtana. Visuaalisuuden merkitys mediavistinnässä, -ympäristöissä, – esityksissä ja niiden tuottamisessa.

KU4 Taiteen monet maailmat

Tarkastellaan taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintojen yhteyksiä omiin kuviin sekä tuotettua kuvataidetta kulttuuriselta kannalta. Harjoitellaan materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisun käyttöä itsenäisessä kuvallisessa työskentelyssä sekä kuvatuottamisen, tulkintatapojen ja menetelmien käyttöä arvioitaessa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä. Taiteen merkitys rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.

Koulukohtainen soveltava kurssi

KU5 Digikuvauksen työpaja

Opetellaan käyttämään digikameroita tavoitteellisten tuotosten ja tallenteiden aikaan saamiseksi. Tutustutaan kameroiden ominaisuuksiin, laadukkaiden ja merkityksellisten kuvien ottamiseen, kuvien käsittelyyn, tallentamiseen ja hyödyntämiseen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomikurssi 

Sisältö on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttö. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä (4) lukion hyväksymää kuvataiteen kurssia. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

TA1K Monitaiteellinen musiikkiprojekti

Tehdään lavasteet, julisteet ja käsiohjelmat monitaiteelliseen musiikkiprojektiin. Toteutetaan joka kolmas vuosi.