Kuvataide

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op (KU1)

Omat kuvat, jaetut kulttuurit -opintojaksossa havainnoidaan, tutkitaan ja sovelletaan sekä omia että taiteen ja ympäristön kuvia. Opintojaksolla käytetään erilaisia kuvailmaisun välineitä, joiden avulla tutustutaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Taiteen merkitystä itselle, yhteiskunnalle ja maailmalle pohditaan tarkastelemalla, tuottamalla ja muokkaamalla erilaisia kuvia. Opintojaksossa pyritään työskentelyyn, jossa tutkiva ote, pitkäkestoisuus ja ilmiökeskeisyys tukevat harjaantumista kuvataiteessa.

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op (KU2)

Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt -opintojaksolla tutustutaan ja syvennytään omiin ja ympäristön kuviin. Rakennetut, digitaaliset ja luonnon ympäristöt ovat opintojakson keskeisin kohde, ja niiden parissa voidaan oppia muun muassa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen maailmoista. Tutkiva ja tulkitseva oppiminen esimerkiksi yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista käsin lisää ymmärrystä itsestä ja ympäristöstä.

Valinnaiset opintojaksot

Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op (KU3)

Kuva viestii ja vaikuttaa -opintojaksossa laajennetaan omien ja median kuvien tuntemusta tutustumalla erilaisiin median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin ilmaisun, tuotannon ja esittämisen tapoihin. Opintojaksossa hyödynnetään omia ja median kuvia tuottamalla, muokkaamalla ja esittämällä niitä. Suhdetta mediaan, taiteeseen, digitaaliseen kuvaan ja teknologiaan syvennetään kehittämällä ajattelun ja ilmaisun taitoja.

Taiteen monet maailmat, 2 op (KU4)

Taiteen monet maailmat -opintojaksossa syvennetään suhdetta omiin ja taiteen kuviin eri ajoilta ja eri kulttuureista. Kuvan tarkastelussa ja tekemisessä hyödynnetään kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keinoja. Opintojaksoon sisältyy kuvien kantaaottavuuden ja opiskelijoiden toimijuuden teemoja. Opintojaksossa perehdytään käsiteltäviin teoksiin ja taiteen käsitteistöön, ja havaintoja niistä etsitään esimerkiksi erilaisista näkemyksistä taiteen tehtävistä.

Digikuvauksen työpaja, 2 op (KU5)

Digikuvauksen työpaja -opintojaksossa tutustutaan digikameroiden maailmaan, ja kameroita hyödynnetään opintojakson aikana tavoitteellisessa työskentelyssä. Digitaaliseen kuvaukseen pureudutaan sekä teknisesti että taiteellisesti laadukkaiden tuotosten aikaansaamiseksi. Opintojaksolla harjoitellaan kuvankäsittelyn perusteita. Opiskelijoiden omat kuvamaailmat ovat keskiössä, ja niitä yhdistetään opintojakson aikana erilaisiin tehtäviin.

Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op (KULD2)

Kuvataiteen lukiodiplomi -opintojaksossa opiskelija osoittaa kuvataiteellisen osaamisensa tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvia. Lukiodiplomin visuaalisessa kokonaisuudessa teos ja portfolio tukevat tosiaan sisällöllisesti. Opintojakson tavoitteet perustuvat kuvataiteen lukiodiplomille

asetettuihin tavoitteisiin sekä opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Opintojaksolla opiskelija tekee teoksen ja kerää työskentelyprosessistaan, itsearvioinnistaan ja kulttuurin tuntemuksestaan portfolion.

Monitaiteelliset projektiopinnot, 2 op (TAIK)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi ohjelmaa koulun juhliin, video tai taiteidenvälinen projekti. Opintojakso toteutetaan joka kolmas vuosi.