B3-kielet: ranska, saksa, venäjä, espanja, italia, japani, kiina

Valinnaiset opintojaksot (LOPS21)

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustason alkeet 1, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB31)

Opintojakson aikana tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta rutiininomaisissa viestintätilanteissa ja niissä tarvittavia keskeisimpiä viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

Japanin/kiinan perustason alkeet 1, 2 op (JPAAB/KIAAB31)

Opintojakson aikana tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja. Tutustutaan vähitellen kirjoitusmerkkeihin ja harjoitellaan niiden tunnistamista ja lukemista.

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustason alkeet 2, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB32)

Opintojakson aikana harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen arkitilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

Japanin/kiinan perustason alkeet 2, 2 op (JPAAB/KIAAB32)

Opintojakson aikana harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Harjoitellaan kirjoittamaan lisää (yksinkertaistettuja) merkkejä ja suppeita viestejä. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka kieltä kirjoitetaan digitaalisilla työvälineillä.

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustason alkeet 3, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB33)

Opintojakson aikana harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät arjen sosiaalisiin kohtaamisiin, tavanomaisiin asiointitilanteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin sekä kouluun.

Japanin/kiinan perustason alkeet 3, 2 op (JPAAB/KIAAB33)

Opintojakson aikana harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Harjoitellaan lukemaan yhä enemmän yleisimpiä kirjoitusmerkkejä. Harjoitellaan yksinkertaistettujen kirjoitusmerkkien kirjoittamista ja omien lyhyiden kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen tekstien tuottamista turvautuen tarpeen mukaan digitaalisiin työvälineisiin.

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustaso 1, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB34)

Opintojakson aikana kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Japanin/kiinan perustaso 1, 2 op (JPAAB/KIAAB34)

Opintojakson aikana kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavuuksiin. Aihepiirit käsittelevät viestintää erilaisissa kohtaamistilanteissa Suomessa ja ulkomailla. Kirjoitusmerkkien käyttöä lisätään vähitellen. Hyödynnetään sekä perinteisiä että digitaalisia sanakirjoja ja sanastoja tekstien kirjoittamisessa ja lukemisessa.

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustaso 2, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB35)

Opintojakson aikana opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.

Japanin/kiinan perustaso 2, 2 op (JPAAB/KIAAB35)

Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustaso 3, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB36)

Opintojakson aikana tutustutaan kohdekielisen maailman kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Opintojakson aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen.

Japanin/kiinan perustaso 3, 2 op (JPAAB/KIAAB36)

Opintojakson aikana painotetaan luetunymmärtämis- ja kuullunymmärtämisstrategoiden harjoittelua. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Jatketaan kirjoitusmerkeillä kirjoitettujen omien tekstien tuottamista sekä käsin kirjoittaen että digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustaso 4, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB37)

Opintojakson aihepiirit liittyvät jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Harjoitellaan kohdekielen käyttämistä esimerkiksi jatko-opintoihin tai työnhakemiseen liittyvissä tilanteissa.

Japanin/kiinan perustaso 4, 2 op (JPAAB/KIAAB37)

Opintojakson aikana kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

Ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan perustaso 5, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB38)

Opintojakson aikana syvennetään eri tasoisten ja pituisten ajankohtaisten kohdekielisten tekstien lukutaitoa. Lisäksi syvennetään opiskelijan taitoa tuottaa kohdekieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Japanin/kiinan perustaso 5, 2 op (JPAAB/KIAAB38)

Opintojakson aihepiirit liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin ja kohdekielisiin medioihin

Kohti ranskan/saksan/venäjän/italian/espanjan ylioppilaskoetta, 2 op (RAB/SAB/IAB/EAB39)

Opintojakson tavoitteena on valmistautua ylioppilaskokeeseen. Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Käsitellään vaihtelevasti eri aihekokonaisuuksia ja syvennetään aikaisempien opintojaksojen aikana opiskeltuja aihepiirejä ja aihepiirisanastoja. Pyritään vahvistamaan toimivan peruskielitaidon eri osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen).

LOPS16

Lukiossa alkava oppimäärä (B3)

Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kaikki kurssit on mahdollista tenttiä. Perusopetuksessa B2-kieltä lukeneet voivat aloittaa kurssista 2 tai ottaa kertauksena myös kurssin 1. Kurssit 1 – 8 arvioidaan numeroin ja kurssi 9 suoritusmerkinnällä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RAB31, SAB31, VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijan aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

RAB32, SAB32, VEB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

RAB33, SAB33, VEB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB34, SAB34, VEB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavaisuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB35, SAB35, VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitaalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAB36, SAB36, VEB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RAB37, SAB37, VEB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB38, SAB38, VEB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Koulukohtainen soveltava kurssi

RAB39, SAB39, VEB39 Ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi

Kurssilla käsitellään vaihtelevasti eri aihepiirejä ja harjoitellaan ylioppilastutkintoa varten perehtymällä monipuolisesti ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on yksi kurssi.