B3-kielet: ranska, saksa, venäjä, espanja, italia, japani, kiina

Lukiossa alkava oppimäärä (B3)

Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Kaikki kurssit on mahdollista tenttiä. Perusopetuksessa B2-kieltä lukeneet voivat aloittaa kurssista 2 tai ottaa kertauksena myös kurssin 1. Kurssit 1 – 8 arvioidaan numeroin ja kurssi 9 suoritusmerkinnällä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RAB31, SAB31, VEB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijan aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

RAB32, SAB32, VEB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

RAB33, SAB33, VEB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

RAB34, SAB34, VEB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien eroavaisuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

RAB35, SAB35, VEB35 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitaalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RAB36, SAB36, VEB36 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RAB37, SAB37, VEB37 Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

RAB38, SAB38, VEB38 Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Koulukohtainen soveltava kurssi

RAB39, SAB39, VEB39 Ylioppilaskokeisiin valmentava kurssi

Kurssilla käsitellään vaihtelevasti eri aihepiirejä ja harjoitellaan ylioppilastutkintoa varten perehtymällä monipuolisesti ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on yksi kurssi.