Elämänkatsomustieto

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)

Pohditaan oman identiteetin osatekijöitä, elämänvalintoja ja elämänhallinnan keinoja. Tarkastellaan erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä ja pohditaan ihmisen mahdollisuuksia tavoitella hyvää elämää.

Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)

Tarkastellaan ja pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Valinnaiset opintojaksot

Kulttuurit, 2 op (ET3)

Pohditaan kulttuurin käsitettä ja kulttuurin merkitystä ihmisyydelle. Ymmärretään kulttuuriperinnön merkitys jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Perehdytään sekä suomalaisen nyky- yhteiskunnan että maailman monikulttuurisuuteen.

Katsomukset, 2 op (ET4)

Perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Käsitellään erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Ymmärretään, että maailmankatsomukset ovat monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys.

Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET5)

Tutustutaan uskonnollisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin sekä pohditaan niiden merkitystä ja vaikutusta ihmisten arkielämässä ja yhteiskunnassa.

Tulevaisuus, 2 op (ET6)

Tutustutaan tulevaisuuden tutkimisen menetelmiin. Perehdytään ihmiskunnan suuriin maailmankuvallisiin ja teknologisiin murroksiin. Pohditaan teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana. Opiskelija saa valmiuksia pohtia omien valintojensa kauaskantoisia vaikutuksia.

Kohti elämänkatsomustiedon ylioppilaskoetta, 1 op (ET7)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa. Opintojakson aikana kerrataan lukion elämänkatsomustiedon oppimäärän keskeiset sisällöt. Opintojakson aikana käydään läpi elämänkatsomustiedon vanhoja koekysymyksiä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Opiskelija saa hyvät valmiudet osallistua elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeeseen.

LOPS16

Kurssien suoritusjärjestys on vapaa valintakortin mukaan.

Pakolliset kurssit

ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu

Maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa. Tarkastellaan erilaisten maailmankatsomusten keskeisiä piirteitä.

ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä

Pohditaan oman identiteetin osatekijöitä, elämänvalintoja ja elämänhallinnan keinoja. Tarkastellaan erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä ja pohditaan ihmisen mahdollisuuksia tavoitella hyvää elämää.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

ET3 Yksilö ja yhteisö

Tarkastellaan ja pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Pohditaan kulttuurin käsitettä ja kulttuurin merkitystä ihmisyydelle.  Ymmärretään kulttuuriperinnön merkitys jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Perehdytään sekä Suomalaisen nyky-yhteiskunnan että maailman monikulttuurisuuteen.

ET5 Katsomusten maailma

Perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Ymmärretään, että maailmankatsomukset ovat monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys

ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus

Perehdytään ihmiskunnan suuriin maailmankuvallisiin, maailmankatsomuksellisiin ja teknologisiin murroksiin. Pohditaan teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana.