Elämänkatsomustieto

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Minä ja hyvä elämä, 2 op (ET1)

Pohditaan oman identiteetin osatekijöitä, elämänvalintoja ja elämänhallinnan keinoja. Tarkastellaan erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä ja pohditaan ihmisen mahdollisuuksia tavoitella hyvää elämää.

Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)

Tarkastellaan ja pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Valinnaiset opintojaksot

Kulttuurit, 2 op (ET3)

Pohditaan kulttuurin käsitettä ja kulttuurin merkitystä ihmisyydelle. Ymmärretään kulttuuriperinnön merkitys jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Perehdytään sekä suomalaisen nyky- yhteiskunnan että maailman monikulttuurisuuteen.

Katsomukset, 2 op (ET4)

Perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Käsitellään erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Ymmärretään, että maailmankatsomukset ovat monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys.

Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op (ET5)

Tutustutaan uskonnollisiin ja uskonnottomiin katsomuksiin sekä pohditaan niiden merkitystä ja vaikutusta ihmisten arkielämässä ja yhteiskunnassa.

Tulevaisuus, 2 op (ET6)

Tutustutaan tulevaisuuden tutkimisen menetelmiin. Perehdytään ihmiskunnan suuriin maailmankuvallisiin ja teknologisiin murroksiin. Pohditaan teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana. Opiskelija saa valmiuksia pohtia omien valintojensa kauaskantoisia vaikutuksia.

Kohti elämänkatsomustiedon ylioppilaskoetta, 1 op (ET7)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeessa. Opintojakson aikana kerrataan lukion elämänkatsomustiedon oppimäärän keskeiset sisällöt. Opintojakson aikana käydään läpi elämänkatsomustiedon vanhoja koekysymyksiä ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Opiskelija saa hyvät valmiudet osallistua elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeeseen.