Evankelis-luterilainen uskonto

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UE1)

Opiskelija omaksuu perustiedot maailman uskontotilanteesta ja kykenee analysoimaan uskontoa ja uskonnottomuutta ilmiönä.

Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritausta, yhteiset piirteet ja eroavaisuudet käydään läpi. Opiskelija oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisen vakaumuksen omaavia ihmisiä.

Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op (UE2)

Opintojakson aikana tutustutaan maailman suurimpaan uskontoon kristinuskoon. Opiskelija oppii ymmärtämään kristinuskon merkityksen ja vaikutuksen ympäristöön eri puolilla maailmaa, eri aikoina. Opiskelija tuntee kristinuskon keskeisten suuntausten syntyvaiheet ja erityispiirteet sekä osaa arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

Valinnaiset opintojaksot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UE3)

Opiskelija omaksuu Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneiden uskontojen keskeisiä piirteitä. Hindulaisuuden, buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden, taolaisuuden ja shintolaisuuden opetuksia sekä muiden kulttuurien perinnettä opitaan ymmärtämään. Opiskelija tuntee luonnonuskontojen ominaispiirteitä ja tutustuu uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UE4)

Opiskelija perehtyy Suomen uskontotilanteeseen sekä uskonnon ilmenemisen eri muotoihin. Opiskelija perehtyy uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen ja osaa jäsentää Suomessa vaikuttavien uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja merkitystä.

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op (UE5)

Opiskelija perehtyy uskonnon tutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin eri tieteenaloilla. Uskonnolliseen symboliikkaan tutustumalla opiskelija oppii hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta.

Uskonto, tiede ja media, 2 op (UE6)

Opiskelija tutustuu uskontoihin liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja kehittää taitoaan arvioida uskonnon ja median välistä suhdetta. Opiskelija tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä.

Testamentit tutuiksi, 2 op (UE7)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat syventää Raamatun tuntemustaan. Opintojaksolla tehdään soveltavia, Raamattuun liittyviä tehtäviä. Opiskelija oppii ymmärtämään Raamatun laajoja kulttuurivaikutuksia.

Kohti uskonnon ylioppilaskoetta, 1 op (UE8)

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa uskonnon yo-kokeessa. Opintojakson aikana käydään läpi lukion uskonnon oppimäärän keskeinen sisältö. Opintojakson aikana käydään läpi erilaisia uskonnon kertaustehtäviä. Opiskelijan osaaminen vahvistuu ja hän saa hyvät valmiudet vastata uskonnon yo-kokeeseen.