Evankelis-luterilainen uskonto

Kurssien suorittamisjärjestys on ensimmäisen kurssin suorittamisen jälkeen vapaa.

Pakolliset kurssit

UE1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Opiskelija osaa määritellä, millainen ilmiö uskonto on. Opiskelija tuntee juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhteistä kulttuuritaustaa sekä pyhien kirjojen merkitystä. Opiskelija tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä sekä oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisen vakaumuksen omaavia ihmisiä.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko

Opiskelija oppii ymmärtämään kristinuskon merkitystä, leviämistä ja vaikutusta ympäristöön eri puolilla maailmaa, eri aikoina. Opiskelija tuntee kristinuskon keskeisten suuntausten syntyvaiheet ja erityispiirteet ja osaa arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Opiskelija omaksuu Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneiden uskontojen keskeisiä piirteitä. Opiskelija tietää hindulaisuuden, buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden, taolaisuuden, shintolaisuuden opetuksia sekä oppii ymmärtämään muiden kulttuurien perinnettä. Opiskelija tuntee luonnonuskontojen ominaispiirteitä ja perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Opiskelija perehtyy Suomen uskontotilanteeseen sekä uskonnon ilmenemisen eri muotoihin. Opiskelija perehtyy uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen ja osaa jäsentää Suomessa vaikuttavien uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja merkitystä.

UE5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Opiskelija perehtyy uskonnon tutkimuksen näkökulmiin ja menetelmiin eri tieteenaloilla. Uskonnolliseen symboliikkaan tutustumalla opiskelija oppii hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta.

UE6 Uskonnot ja media

Opiskelija tutustuu uskontoihin liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja kehittää taitoaan arvioida uskonnon ja median välistä suhdetta.

Koulukohtainen syventävä kurssi

UE7 Testamentit tutuiksi

Raamattu tutkimuksen ja tulkinnan kohteena. Opiskelija tutustuu Raamatun syntyvaiheisiin, Raamatun tutkimisen metodeihin, Raamatun kirjaryhmiin ja keskeiseen sisältöön. Opiskelija oppii ymmärtämään Raamatun laajoja kulttuurivaikutuksia. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Numeroarvostelu.

Koulukohtainen soveltava kurssi

UE8 Yo-kokeeseen valmentava kertauskurssi

Valmistaudutaan yo-kokeeseen käymällä läpi uskonnon kurssien keskeistä sisältöä. Harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä uskonnon reaalikokeeseen valmentautuen. Kurssin laajuus 0,5 kurssia ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.