Musiikki (musiikkilinja)

Pakolliset kurssit

ML1 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

ML2 Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Syventävät kurssit

ML3 Taidemusiikki tutuksi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan länsimaista taidemusiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Kurssilla syvennetään opiskelijoiden tietoja taidemusiikin historiasta ja näyttämömusiikin eri alueista. Jos opiskelijalla on nuoruusvuosina hankittu vankka yleinen musiikkitietopohja, voi kurssin suorittaa myös  itsenäisesti tenttimällä. Numeroarvostelu.

ML4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Numeroarvostelu.

ML5 Musiikkiprojekti. Kurssi suoritetaan kurssikoodilla TA1M, ks. valtakunnalliset soveltavat kurssit.

ML6 Maailmanmusiikista jazziin

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin     kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla luodaan yleiskatsaus jazzin kehitykseen ja tarkastellaan joitakin etnisiä musiikkikulttuureita ja niiden ilmentymiä maailmanmusiikissa. Tavoitteena on opiskelijoiden musiikillisen kokemuspiirin laajentaminen kuunnellen, analysoiden ja musisoiden. Numeroarvostelu.

ML7 Musiikinteoria ja säveltapailu (ML7.1–ML7.9)

Kurssien tavoitteena on oppia musiikin teoreettisia lainalaisuuksia ja säveltapailutaitoja, jotka tukevat kaikenlaista musisointia, musiikin sovittamista ja säveltämistä. Musiikkilinjan opiskelijan on suoritettava vähintään yksi musiikinteorian ja säveltapailun kurssi. Kuhmon yhteislukion järjestämällä Musiikinteorian ja säveltapailun kurssilla (ML7.1) opitaan sävellajit, intervallit, sointujen rakenne, sointukäännökset, reaalisointumerkintä ja nuottien aika-arvot. Lisäksi harjoitetaan rytmin ja melodian lukua ja kirjoitusta sekä kuunnellaan intervalleja ja sointuja. Työskentelyssä käytetään perinteisten menetelmien lisäksi eri soittimia ja käytännön esimerkkejä teoria-asioiden konkretisoimiseksi. Jos opiskelijalla on vankka musiikinteoria- ja säveltapailupohja, voi kurssin suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Suoritusmerkintä. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen teoria- ja säveltapailuopintojaan lukion kursseiksi ja myös korvata niillä lukiokurssin ML7.1.

ML8 Solistiset opinnot (ML8.1–ML8.9)

Musiikkilinjan opiskelija voi halutessaan aloittaa solistisen aineen opiskelun Kuhmon musiikki-instituutissa ja hyväksilukea musiikkioppilaitoksen solistisia opintojaan lukion kursseiksi (ML8.1–ML8.9). Tavoitteena on kehittää opiskelijan soitto- tai laulutaitoa ja yleistä muusikkoutta. Itsenäisen harjoittelun ja esiintymisten kanssa opintojen laajuus on 1 kurssi vuodessa. Suoritusmerkintä. Opetusta annetaan seuraavissa solistisissa aineissa: piano, harmonikka, klassinen kitara, kantele, jousisoittimet, vaski- ja puupuhaltimet, lyömäsoittimet, laulu (klassinen yksinlaulu tai kansanlaulu), sähkökitara ja sähköbasso.

Syventävät kurssikokonaisuudet

ML9 Vapaa säestys ja improvisointi 1–3 (ML9.1–ML9.3)

Tavoitteena on korvakuulosoiton ja improvisoinnin harjoittaminen sekä tavanomaisten sointujen, sointukulkujen, komppien ja tyylilajien vähittäinen hallitseminen – ts. sujuva, tyylinmukainen ja luova säestyssoitto. Opiskelija luo ja syventää omaa skemaattista synteesiään musiikista ja sen peruselementeistä. Kurssien haastavuus perustuu soittoteknisten vastusten voittamiselle, harmonian, rytmin ja soinnin käsittelyn rikastamiselle sekä oman improvisointi-ilmaisun kehittämiselle. Sisältöjen valinnassa ja ryhmäjaossa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso ja henkilökohtaiset tavoitteet. Pääsoittimina ovat piano tai kitara, mutta kursseilla perehdytään mm. basson, rumpusetin ja muiden lyömäsoittimien soittoon. Pienryhmäopetusta. Numeroarvostelu.

ML10 Musiikkiteknologia 1–2 (ML10.1–ML10.2)

Ensimmäisen kurssin (ML10.1) tavoitteena on oppia sujuvasti erilaisten piuhojen, vahvistimien, mikrofonien ja mikserin käyttö lähinnä äänentoistotarkoituksessa ja saada perustietoa äänestä, sähköisestä äänen tuottamisesta ja muokkauksesta. Kurssilla tutustutaan myös musiikin tekemisen mahdollisuuksiin tietokonetta apuna käyttäen. Perehdytään sekvensseriohjelmaan, audioeditoriin ja nuottikirjoitusohjelmaan. Suoritusmerkintä.

Toisella kurssilla (ML10.2) syvennytään studiotyöskentelyyn: äänittämiseen, miksaukseen ja masterointiin. Opetellaan erilaisia äänitystilanteissa käytettäviä mikitystapoja ja tehdään äänityskokeiluja. Kurssilla perehdytään myös äänitystyöskentelyyn tablettia käyttäen. Toteutetaan äänitysprojekti. Numeroarvostelu.

ML11 Yhteismusisointi (ML11.1–ML11.15)

Yhteismusisoinnin tavoitteena on kokea elämyksiä, harjoittaa omia musiikillisia kykyjään ja oppia äänenmuodostusta, esiintymistaitoja sekä sosiaalista kanssakäymistä. Musiikkilinjan opiskelijan on suoritettava vähintään kaksi yhteismusisointikurssia. Kuhmon yhteislukion järjestämiä yhteismusisointikursseja ovat:

Kuoro-/Yhtyelaulu 1–3 (ML11.1–ML11.3),

Bändisoitto 1–3 (ML11.4–ML11.6).

Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisointikursseiksi ja myös korvata niillä lukiokursseja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista kursseista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.7–ML11.9),

Orkesterisoitto 1–3 (ML11.10–ML11.12) ja

Kesämuusikkokurssi (ML11.13-ML11.15).

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään kurssisuoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden kurssin vuodessa. Suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

ML12 Sovittaminen ja säveltäminen

Kurssin tavoitteena on soveltaa musiikin teorian, säveltapailun ja soitinopin tietoja erilaisten laulu- ja soitinsovitusten tai omien kappaleiden luomiseen. Kurssille osallistuminen edellyttää suoritettua Musiikinteorian ja säveltapailun kurssia (ML7.1) tai vastaavia valmiuksia musiikin kirjoittamiseen. Suoritusmerkintä.

ML13 Festivaalin järjestäminen

Kurssin tavoitteena on perehdyttää kulttuuritapahtuman järjestämiseen teoriassa ja käytännössä sekä osoittaa kulttuurin tuotteistamisen merkitys uusia työpaikkoja luovana tekijänä. Kurssilla osallistutaan esim. Kuhmon kamarimusiikin tai Ihminen ja Kosmos -tapahtuman järjestelytehtäviin. Kamarimusiikin kanssa yhteistyössä järjestettävä kurssi. Suoritusmerkintä.

ML14 Kansanmusiikin maailma

Opiskelijat perehtyvät kansanmusiikin eri tyyleihin sekä soiton ja laulun lajeihin. Tavoitteena on valmistaa pienimuotoinen musiikkiproduktio, esim. konsertti tai osa konserttia. Kurssilla painopisteenä on omaehtoinen musisointi opiskelijoiden intressien mukaan. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Runolaulu-Akatemian kanssa. Suoritusmerkintä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

TA1M Monitaiteellinen musiikkiprojekti

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Suoritusmerkintä. Kurssi toteutetaan joka kolmas vuosi.

MULD6 Musiikin lukiodiplomikurssi

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa musiikin lukiodiplomi lukion aikana osoitetusta erityisharrastuneisuudesta ja tavallista vaativammasta osaamisesta musiikissa. Hyväksytystä lukiodiplomista tulee erillinen liite lukion päättötodistukseen. Lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän lukion musiikkikurssin laajuiset opinnot. Suoritusmerkintä.