Musiikki (musiikkilinja)

Päivitetty 26.1.2024 (ML7.1-ML7.3, eriytetty piano ja kitara)

Pakolliset ja valinnaiset opintojaksot (LOPS21)

Intro – kaikki soimaan, 2 op (MU1 / ML1)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Opintojaksolla tutustutaan myös musiikkiteknologian suomiin mahdollisuuksiin osana musiikillista ilmaisua ja tuottamista. Opintojaksolla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta teorian ja käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon ja tekijänoikeuksiin.

Syke – soiva ilmaisu, 2 op (MU2 / ML2)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan paremmin suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Opintojakson toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia, kuuntelua ja musiikkiteknologiaa. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiteknologian avulla pyritään edistämään opiskelijan valmiuksia tuottaa omaa musiikkia osana musiikillista itseilmaisua. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Taidemusiikki tutuksi, 2 op (ML3)

Opintojaksolla syvennetään opiskelijoiden tietoja taidemusiikin historiasta ja näyttämömusiikin eri alueista. Jos opiskelijalla on nuoruusvuosina hankittu vankka yleinen musiikkitietopohja, voi opintojakson suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä.

Demo – luovasti yhdessä, 2 op (MU4 / ML4)

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, mediassa ja yhteiskunnassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja työskentelytavoissa painottuu monipuolisuus. Opintojakson aikana kehitetään opiskelijan luovaa osaamista musiikillisessa prosessissa musiikkiteknologiaa apuna käyttäen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Opintojakso voidaan suorittaa osana taiteiden välistä yhteisprosessia.

Maailmanmusiikista jazziin, 2 op (ML5)

Opintojaksolla luodaan yleiskatsaus jazzin kehitykseen ja historiaan sekä tarkastellaan joitakin etnisiä musiikkikulttuureita ja niiden ilmentymiä osana maailmanmusiikkia. Tavoitteena on opiskelijoiden musiikillisen kokemuspiirin laajentaminen kuunnellen, analysoiden ja musisoiden.

Musiikinteoria ja säveltapailu, 2 op (ML6.1)

Kuhmon yhteislukion järjestämällä ”Musiikinteorian ja säveltapailun” -opintojaksolla (ML6.1) opitaan sävellajit, intervallit, sointujen rakenne, sointukäännökset, reaalisointumerkinnät ja nuottien aika-arvot. Lisäksi harjoitetaan rytmin ja melodian lukua ja kirjoitusta sekä kuunnellaan intervalleja ja sointuja. Työskentelyssä käytetään perinteisten menetelmien lisäksi eri soittimia ja käytännön esimerkkejä teoria-asioiden konkretisoimiseksi. Jos opiskelijalla on vankka musiikinteoria- ja säveltapailupohja, voi opintojakson suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Musiikkilinjan opiskelijan on suoritettava vähintään yksi musiikinteorian ja säveltapailun opintojakso. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen teoria- ja säveltapailuopintojaan lukion opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion teorian opintojakson ML6.1.

Musiikinteoria ja säveltapailu 2, 2 op (ML6.2)

Kuhmon yhteislukion järjestämällä ”Musiikinteorian ja säveltapailun” -opintojaksolla (ML6.2) syvennetään ensimmäisellä opintojaksolla opittuja musiikin teorian tietoja ja erityisesti säveltapailutaitoja. Lisäksi harjoitetaan rytmin ja melodian lukua ja kirjoitusta sekä kuunnellaan intervalleja ja sointuja. Työskentelyssä käytetään perinteisten menetelmien lisäksi eri soittimia ja käytännön esimerkkejä teoria-asioiden konkretisoimiseksi. Jos opiskelijalla on vankka musiikinteoria- ja säveltapailupohja, voi opintojakson suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Musiikkilinjan opiskelijan on suoritettava vähintään yksi musiikinteorian ja säveltapailun opintojakso. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen teoria- ja säveltapailuopintojaan lukion opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojakson ML6.2.

Musiikinteoria ja säveltapailu 3, 2 op (ML6.3)

Kuhmon yhteislukion järjestämällä ”Musiikinteorian ja säveltapailun 3” -opintojaksolla (ML6.3) syvennetään ensimmäisellä ja toisella opintojaksolla opittuja musiikin teorian tietoja ja säveltapailutaitoja. Lisäksi harjoitetaan rytmin ja melodian lukua ja kirjoitusta sekä kuunnellaan intervalleja ja sointuja. Työskentelyssä käytetään perinteisten menetelmien lisäksi eri soittimia ja käytännön esimerkkejä teoria-asioiden konkretisoimiseksi. Jos opiskelijalla on vankka musiikinteoria- ja säveltapailupohja, voi opintojakson suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Musiikkilinjan opiskelijan on suoritettava vähintään yksi musiikinteorian ja säveltapailun opintojakso. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen teoria- ja säveltapailuopintojaan lukion opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojakson ML6.3.

Vapaa säestys ja improvisointi, 2 op (ML7.1P/ML7.1K)

Opintojaksolla perehdytään valitun instrumentin perusteiden oppimiseen ja hallintaan. Opintojakson haastavuus perustuu soittoteknisten vastusten voittamiselle, harmonian, rytmin ja soinnin käsittelyn rikastamiselle sekä oman improvisointi-ilmaisun kehittämiselle. Sisältöjen valinnassa ja ryhmäjaossa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso ja henkilökohtaiset tavoitteet. Valittavina soittimina ovat joko piano tai kitara. Opintojakso järjestetään pienryhmäopetuksena.

Vapaa säestys ja improvisointi 2, 2 op (ML7.2P/ML7.2K)

Opintojaksolla syvennetään ensimmäisen opintojakson aikana saatuja oppeja. Opintojakson haastavuus perustuu soittoteknisten vastusten voittamiselle, harmonian, rytmin ja soinnin käsittelyn rikastamiselle sekä oman improvisointi-ilmaisun kehittämiselle. Sisältöjen valinnassa ja ryhmäjaossa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso ja henkilökohtaiset tavoitteet. Valittavina soittimina ovat joko piano tai kitara. Opintojakso järjestetään pienryhmäopetuksena.

Vapaa säestys ja improvisointi 3, 2 op (ML7.3P/ML7.3K)

Opintojaksolla syvennetään ensimmäisen ja toisen opintojakson aikana saatuja oppeja. Opintojakson haastavuus perustuu soittoteknisten vastusten voittamiselle, harmonian, rytmin ja soinnin käsittelyn rikastamiselle sekä oman improvisointi-ilmaisun kehittämiselle. Sisältöjen valinnassa ja ryhmäjaossa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso ja henkilökohtaiset tavoitteet. Valittavina soittimina ovat joko piano tai kitara. Opintojakso järjestetään pienryhmäopetuksena.

Musiikkiteknologia, 2 op (ML8.1)

Ensimmäisellä opintojaksolla (ML8.1) opetellaan erilaisten piuhojen, vahvistimien, mikrofonien ja mikserin käyttöä lähinnä äänentoistotarkoituksessa. Opintojaksolla saadaan myös perustietoa äänestä, sähköisestä äänen tuottamisesta ja muokkauksesta. Opintojaksolla tutustutaan niin ikään musiikin tekemisen mahdollisuuksiin tablettia apuna käyttäen. Lisäksi perehdytään sekvensseriohjelmaan, audioeditoriin ja nuotinkirjoitusohjelmaan.

Musiikkiteknologia 2, 2 op (ML8.2)

Toisella opintojaksolla (ML8.2) syvennytään studiotyöskentelyyn: äänittämiseen, miksaukseen ja masterointiin. Opetellaan erilaisia äänitystilanteissa käytettäviä mikitystapoja ja tehdään äänityskokeiluja. Opintojaksolla perehdytään myös äänitystyöskentelyyn tablettia käyttäen. Toteutetaan äänitysprojekti.

Kuoro-/Yhtyelaulu, 2 op (ML9.1)

Ensimmäisellä opintojaksolla opitaan perusteet äänenmuodostuksesta ja yleisesti laulutekniikasta. Opintojakson aikana opiskelija omaksuu moniäänisen laulun salat. Opintojakson aikana harjoitellaan lauluohjelmisto, joka koostuu perinne- ja populaarimusiikista. Opintojakson päättää ohjelmiston esittäminen yhteisesti sovitussa tilaisuudessa. Opintojakso on mahdollista suorittaa yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa. Opintojakso voidaan suorittaa yhdessä MU5 -opintojakson kanssa.

Kuoro-/Yhtyelaulu 2, 2 op (ML9.2)

Toisen opintojakson tavoitteena on syventää ensimmäisen opintojakson oppeja. Lauluohjelmistoa pyritään jalostamaan monipuolisemmaksi ja haastavammaksi. Opintojakso voidaan suorittaa yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kuoro-/Yhtyelaulu 3, 2 op (ML9.3)

Kolmannen opintojakson tavoitteena on syventää ensimmäisen ja toisen opintojakson oppeja. Lauluohjelmistoa pyritään jalostamaan monipuolisemmaksi ja haastavammaksi. Opintojakso voidaan suorittaa yhteistyössä ulkopuolisten kurssien tai tahojen kanssa.

Bändimusisointi, 2 op (ML10.1)

Ensimmäisellä bändiopintojaksolla opiskellaan bändi-instrumenttien perusteet ja yhteismusisoinnin salat. Opiskelija tulee tietoiseksi eri soitinten suomista mahdollisuuksista ja oppii perusteet bändisoittimien soitosta. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan eri instrumenttien välisiä rooleja osana bändimusisointia. Opintojakson aikana opetellaan musiikkiohjelmisto, jota – tai jonka osia – voidaan esittää kouluun liittyvissä tilaisuuksissa.

Bändimusisointi 2, 2 op (ML10.2)

Toisen opintojakson tavoitteena on syventää ensimmäisellä opintojaksolla opittua. Haasteet lisääntyvät eri instrumenttien soitannassa, soittotavoissa ja useiden tehtävien yhtäaikaishallitsemisessa. Myös ohjelmistoon lisätään haastetta ja tavoitteena on opiskelijan luovan ajattelun päästäminen valloilleen bändimusisoinnin ideoinnissa, sovituksissa ja soitannassa. Lisäksi ohjelmistoa laajennetaan ja sitä voidaan käyttää eri kouluun liittyvissä tilaisuuksissa.

Bändimusisointi 3, 2 op (ML10.3)

Kolmannen opintojakson tavoitteena on syventää ensimmäisellä ja toisella opintojaksolla opittua. Haasteet lisääntyvät eri instrumenttien soitannassa, soittotavoissa ja useiden tehtävien yhtäaikaishallitsemisessa. Myös ohjelmistoon lisätään haastetta ja tavoitteena on opiskelijan luovan ajattelun päästäminen valloilleen bändimusisoinnin ideoinnissa, sovituksissa ja soitannassa. Lisäksi ohjelmistoa laajennetaan ja sitä voidaan käyttää eri kouluun liittyvissä tilaisuuksissa.

Kamarimusiikki, 2 op (ML11.1)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto.Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisointikursseiksi ja myös korvata niillä lukion opintojaksoja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista kursseista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään suoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden opintojakson vuodessa.

Kamarimusiikki 2, 2 op (ML11.2)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisointikursseiksi ja myös korvata niillä lukiokursseja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista kursseista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään kurssisuoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden kurssin vuodessa.

Kamarimusiikki 3, 2 op (ML11.3)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisointikursseiksi ja myös korvata niillä lukiokursseja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista kursseista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään kurssisuoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden kurssin vuodessa.

Orkesterisoitto, 2 op (ML12.1)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisoinnin opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojaksoja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista opintojaksoista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään opintojakson suoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden opintojakson vuodessa.

Orkesterisoitto 2, 2 op (ML12.2)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisoinnin opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojaksoja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista opintojaksoista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3

(ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään opintojakson suoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden opintojakson vuodessa.

Orkesterisoitto 3, 2 op (ML12.3)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisoinnin opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojaksoja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista opintojaksoista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään opintojakson suoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden opintojakson vuodessa.

Kesämuusikot, 2 op (ML13.1)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisoinnin opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojaksoja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista opintojaksoista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään opintojakson suoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden opintojakson vuodessa.

Kesämuusikot 2, 2 op (ML13.2)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisoinnin opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojaksoja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista opintojaksoista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään opintojakson suoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden opintojakson vuodessa.

Kesämuusikot 3, 2 op (ML13.3)

Opetuksen järjestävänä tahona toimii musiikkiopisto. Opiskelija voi hyväksilukea musiikkioppilaitoksen yhteismusisointiopintojaan lukion yhteismusisoinnin opintojaksoiksi ja myös korvata niillä lukion opintojaksoja. Näistä hyväksiluettavista tai korvaavista opintojaksoista käytetään seuraavia koodeja:

Kamarimusiikki 1–3 (ML11.1–ML11.3), Orkesterisoitto 1–3 (ML12.1–ML12.3) ja Kesämuusikot 1-3 (ML13.1−ML13.3) (2 op / opintojakso)

Vain ohjattu yhteismusisointi hyväksytään opintojakson suoritukseksi. Yhteismusisointiin osallistuminen tuottaa yhden opintojakson vuodessa.

Festivaalin järjestäminen, 2 op (ML14)

Opintojaksolla osallistutaan esim. Kuhmon Kamarimusiikin, Kuhmon Talven tai Ihminen ja Kosmos-tapahtuman järjestelytehtäviin. Opetuksen toteuttamisesta vastaa Kuhmon Kamarimusiikki.

Kansanmusiikin maailma, 2 op (ML15)

Opiskelijat perehtyvät kansanmusiikin eri tyyleihin sekä soiton ja laulun lajeihin. Tavoitteena on valmistaa pienimuotoinen musiikkiproduktio, esim. konsertti tai osa konserttia. Opintojaksolla painopisteenä on omaehtoinen musisointi opiskelijoiden intressien mukaan. Opintojakson opetuksesta vastaa Runolaulu-Akatemia.

Solistiset opinnot, 2 op (ML16.1)

Musiikkilinjan opiskelija voi halutessaan aloittaa solistisen aineen opiskelun Kuhmon musiikki- opistossa ja hyväksilukea musiikkiopiston solistisia opintojaan lukion opintojaksoiksi (ML16.1– ML16.3). Tavoitteena on kehittää opiskelijan soitto- tai laulutaitoa ja yleistä muusikkoutta. Itsenäisen harjoittelun ja esiintymisten kanssa opintojen laajuus on yksi opintojakso vuodessa. Opetusta annetaan seuraavissa solistisissa aineissa: piano, harmonikka, klassinen kitara, kantele, jousisoittimet, vaski- ja puupuhaltimet, lyömäsoittimet, laulu (klassinen yksinlaulu tai kansanlaulu), sähkökitara ja sähköbasso. Opintojakson opetuksesta vastaa musiikkiopisto.

Solistiset opinnot 2, 2 op (ML16.2)

Musiikkilinjan opiskelija voi halutessaan aloittaa solistisen aineen opiskelun Kuhmon musiikkiopistossa ja hyväksilukea musiikkiopiston solistisia opintojaan lukion opintojaksoiksi (ML16.1–ML16.3). Tavoitteena on kehittää opiskelijan soitto- tai laulutaitoa ja yleistä muusikkoutta. Itsenäisen harjoittelun ja esiintymisten kanssa opintojen laajuus on yksi opintojakso vuodessa. Opetusta annetaan seuraavissa solistisissa aineissa: piano, harmonikka, klassinen kitara, kantele, jousisoittimet, vaski- ja puupuhaltimet, lyömäsoittimet, laulu (klassinen yksinlaulu tai kansanlaulu), sähkökitara ja sähköbasso. Opintojakson opetuksesta vastaa musiikkiopisto.

Solistiset opinnot 3, 2 op (ML16.3)

Musiikkilinjan opiskelija voi halutessaan aloittaa solistisen aineen opiskelun Kuhmon musiikkiopistossa ja hyväksilukea musiikkiopiston solistisia opintojaan lukion opintojaksoiksi (ML16.1–ML16.3). Tavoitteena on kehittää opiskelijan soitto- tai laulutaitoa ja yleistä muusikkoutta. Itsenäisen harjoittelun ja esiintymisten kanssa opintojen laajuus on yksi opintojakso vuodessa. Opetusta annetaan seuraavissa solistisissa aineissa: piano, harmonikka, klassinen kitara, kantele, jousisoittimet, vaski- ja puupuhaltimet, lyömäsoittimet, laulu (klassinen yksinlaulu tai kansanlaulu), sähkökitara ja sähköbasso. Opintojakson opetuksesta vastaa musiikkiopisto.

Biisinteon perusteet, 3 op (ÄI14.ML17)

Karaokea – laulaen ja vetäen!, 1 op (ML18)

Opintojakson perusajatuksena on, että jokainen opintojaksolle osallistuva opiskelija rohkaistuu laulamaan entistä enemmän ja kykenee toimimaan karaokevetäjän tehtävissä. Tähän sisältyvät seuraavat osa-alueet:

Äänentoistojärjestelmän hallitseminen – kaiuttimet, mikseri, mikrofonit, kaapelit jne.

Karaokeohjelmiston käytön hallitseminen – Melplay, Singa tai vastaava ohjelma

Laulaminen karaoketaustojen pohjalta

Opintojakso pyritään suorittamaan mahdollisuuksien mukaan osana Nuori Yrittäjyys (NY) – opintoja. Opintojakson päättää tunnit, joissa jokainen opiskelija laulaa ja vetää vuorollaan karaokea. Vaihtoehtoisesti opintojakson päätös voidaan pitää ennalta sovitussa paikassa karaokea vetäen. Opintojakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tulla ammattitaitoiseksi karaoken vetäjäksi.

Monitaiteelliset projektiopinnot, 2 op (TAIM)

Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Opintojakso toteutetaan joka kolmas vuosi.