Opiskelu

Lukio-opiskelu on suunniteltu kolmevuotiseksi. Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, jotka kestävät noin 7 viikkoa. Lukiotutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään 75 kurssia (aikuislinjalla 44). Pakollisia kursseja tulee olla laajan matematiikan opiskelijalla vähintään 49 kurssia ja lyhyen matematiikan opiskelijalla 45. Syventäviä kursseja on oltava vähintään 10, soveltavia kursseja niin paljon, että kurssimäärä 75 tulee täyteen. Opiskelijan kannattaa suorittaa jaksoa kohden kuusi kurssia saadakseen opinnot päätökseen kolmessa vuodessa. Tällöin suorituksia kertyy ensimmäisenä ja toisena vuonna vähintään 30 kurssia ja kolmantena 15.

Opinto-ohjaaja voi tarvittaessa laatia opiskelijalle kolmen ja puolen vuoden tai neljän vuoden suunnitelman, jolloin kursseja tulee suorittaa 4-5 kurssia jaksossa. Pidennettyyn opintosuunnitelmaan tarvitaan rehtorin hyväksyntä. Opintojen alkaessa ja seuraavaa lukuvuotta suunniteltaessa opiskelija tarkistaa opintosuunnitelman yhdessä ryhmänohjaajansa kanssa ja vertaa sitä kurssivalintoihin.

Kurssin suorittamisen aikarajat

Jos opiskelija ei ole kurssin aikana palauttanut kaikkia vaadittuja suorituksia, tulee vaadittavat täydennykset suorittaa viimeistään seuraavan jakson aikana. Erityisestä syystä rehtori tai vararehtori voi myöntää aineenopettajaa kuultuaan tätä pidemmän suoritusajan. Jos opiskelija ei ole palauttanut vaadittuja suorituksia säädetyssä ajassa, kurssi katsotaan keskeytyneeksi.

Kun kurssi on arvosteltu ja siirretty opiskelijan jaksotodistukseen, kurssimerkintää ei saa poistaa opiskelijan rekisteristä, ei myöskään hylättyä arvosanaa.

Opetuksessa tarvittavat välineet

Mikäli kurssilla käytetään tehtäväkirjaa, opiskelijan kannattaa ehdottomasti hankkia käyttämätön kirja. Liikuntatunteja varten opiskelijalla tulee olla sukset, luistimet ja sisäpelikengät sekä muut asiaankuuluvat välineet.

Plagiointi

Plagioinnista kiinni jääneen opiskelijan kurssisuoritus jätetään arvostelematta ja kurssi on opiskeltava uudestaan.

Kurssille ilmoittautuminen ja opetukseen osallistuminen

Kurssin valitseminen eli ilmoittautuminen edellyttää osallistumista opiskeluun.  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla ja aktiivista työskentelyä. Jos opiskelija haluaa muuttaa kurssivalintojaan kesken lukuvuoden, hänen on neuvoteltava asiasta hyvissä ajoin opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa.  Opiskelijan on ilmoitettava myös aineenopettajalle, jos hän lopettaa kurssin kesken.

Kurssin uusiminen

Hyväksytyn kurssin voi käydä uudestaan. Tällöin kurssikertymä ei kuitenkaan kasva.

Tenttiminen

Opiskelija voi opiskella kurssin itsenäisesti eli tenttimällä, mikäli koulun opetussuunnitelmassa ei ko. kurssin kohdalla ole toisin mainittu ja mikäli opiskelijalla arvioidaan olevan edellytykset suoriutua itsenäisestä opiskelusta. Lupa kurssin itsenäiseen suorittamiseen on anottava rehtorilta. Tenttimisestä on sovittava opettajan kanssa ennen kurssin alkamista. Opiskelijalla on oikeus tenttiä yksi kurssi/jakso. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää luvan useampaan itsenäiseen suoritukseen samassa jaksossa. Tenttimällä suoritetusta kurssista on saatava hyväksytty arvosana, jotta suorituksesta saa kurssimerkinnän.