Opiskelu

Päivitetty 19.5.2023

LOPS21

Lukio-opiskelu on suunniteltu kolmevuotiseksi. Lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin, jotka kestävät noin 7 viikkoa. Lukiotutkinnon suorittaminen edellyttää vähintään 150 opintopistettä. Pakollisia opintoja on suoritettava 90 opintopistettä. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärään tulee sisältyä vähintään 20 opintopistettä.  Paikallisia opintojaksoja ei ole pakko valita, mutta erityisesti ylioppilaskokeisiin kertaavia opintojaksoja suositellaan. Opiskelijan kannattaa suorittaa periodia kohden 12 opintopistettä saadakseen opinnot päätökseen kolmessa vuodessa. Tällöin suorituksia kertyy ensimmäisenä ja toisena vuonna vähintään 60 opintopistettä ja kolmantena 30.

Opinto-ohjaaja voi tarvittaessa laatia opiskelijalle kolmen ja puolen vuoden tai neljän vuoden suunnitelman, jolloin opintopisteitä tulee suorittaa 8 – 10 opintopistettä periodissa. Pidennettyyn opintosuunnitelmaan tarvitaan rehtorin hyväksyntä. Opintojen alkaessa ja seuraavaa lukuvuotta suunniteltaessa opiskelija tarkistaa opintosuunnitelman yhdessä ryhmänohjaajansa kanssa ja vertaa sitä opintosuunnitelmaan.

Opintojakson suorittamisen aikarajat

Jos opiskelija ei ole opintojakson aikana palauttanut kaikkia vaadittuja suorituksia, tulee vaadittavat täydennykset suorittaa viimeistään seuraavan periodin aikana. Erityisestä syystä rehtori tai vararehtori voi myöntää aineenopettajaa kuultuaan tätä pidemmän suoritusajan. Jos opiskelija ei ole palauttanut vaadittuja suorituksia säädetyssä ajassa, opintojakso katsotaan keskeytyneeksi.

Kun opintojakso on arvosteltu ja siirretty opiskelijan jaksotodistukseen, arvosanaa ei saa poistaa opiskelijan rekisteristä, ei myöskään hylättyä arvosanaa.

Opetuksessa tarvittavat välineet

Opiskelija saa oppikirjat lukiolta, mutta niihin ei saa tehdä merkintöjä, koska kirjat ovat opiskelijalla vain lainassa. Liikuntatunteja varten opiskelijalla tulee olla sukset, luistimet ja sisäpelikengät sekä muut asiaankuuluvat välineet.

Plagiointi

Plagioinnista kiinni jääneen opiskelijan opintosuoritus jätetään arvostelematta ja opintojakso on opiskeltava uudestaan.  

Opintojaksolle ilmoittautuminen ja opetukseen osallistuminen

Opintojaksojen valitseminen eli ilmoittautuminen edellyttää osallistumista opiskeluun. Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa oppitunneilla ja aktiivista työskentelyä. Jos opiskelija haluaa muuttaa opintosuunnitelmaa kesken lukuvuoden, hänen on neuvoteltava asiasta hyvissä ajoin opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan kanssa.  Opiskelijan on ilmoitettava myös aineenopettajalle, jos hän lopettaa opintojakson kesken.  

Opintojakson uusiminen 

Hyväksytyn opintojakson voi käydä uudestaan. Tällöin opintopistekertymä ei kuitenkaan kasva.

Tenttiminen

Opiskelija voi opiskella opintojakson itsenäisesti eli tenttimällä, mikäli koulun opetussuunnitelmassa ei ko. opintojakson kohdalla ole toisin mainittu ja mikäli opiskelijalla arvioidaan olevan edellytykset suoriutua itsenäisestä opiskelusta. Lupa opintojakson itsenäiseen suorittamiseen on anottava rehtorilta. Tenttimisestä on sovittava opettajan kanssa ennen opintojakson alkamista. Opiskelijalla on oikeus tenttiä yksi opintojakso/periodi. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää luvan useampaan itsenäiseen suoritukseen samassa jaksossa. Tenttimällä suoritetusta opintojaksosta on saatava hyväksytty arvosana, jotta suorituksesta saa opintopistemerkinnän.