Arviointi ja todistukset

Päivitetty: 19.5.2023

LOPS21

Lukion oppimäärä sijoittuu tasolle neljä kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä.

Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava lukioasetuksen mukaan riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Opiskelija-arviointi perustuu opetussuunnitelman määräyksiin. Arvioinnilla pyritään kannustamaan opiskelijaa asettamaan itselleen omia tavoitteita ja kehittämään työskentelyään. Koulu edellyttää, että opiskelija pyytää huoltajan allekirjoituksen jaksoarvosteluihin ja muihin opiskelijaa koskeviin tiedotteisiin, jotta voidaan varmentaa, että huoltajat saavat lukioasetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä.

Kuhmon yhteislukiossa on käytössä Wilma-ohjelma, joka on opintojen seurantaohjelma. Huoltajat saavat koululta tunnukset, joilla voi kirjautua koulun kotisivulla www.kuhmonlukio.fi olevaan Wilma-linkkiin. Huoltajat voivat seurata ohjelman kautta oman nuoren opintojen edistymistä ja poissaoloja. Tunnuksen voimassaolo päättyy nuoren täyttäessä 18 vuotta, mutta koulu toivoo, että myös 18 vuotta täyttävät lukiolaiset pitävät vanhempiaan ajan tasalla opintojen etenemisestä.

Opintojakson arviointi

Jokainen opintojakso arvioidaan erikseen. Arviointi perustuu kokonaisnäyttöön, joka koostuu loppukokeesta, opintoihin liittyvistä muista suorituksista sekä aktiivisesta työskentelystä kunkin opintojakson aikana. Yksityiskohtaiset arviointiperusteet ja -tavat selvitetään opiskelijoille opintojakson alkaessa. Opintojaksot arvostellaan numeroin (4-10, 4 = hylätty). Joistakin opintojaksoista annetaan suoritusmerkintä S tai H (S = suoritettu ja H = hylätty.) K merkitään silloin, kun suoritus keskeytyy eikä suoritusta ole arvioitu. Keskeytettyä opintojaksoa ei voi suorittaa täydentämällä, vaan se on opiskeltava kokonaan uudelleen. K merkitään sekä opettajan päiväkirjaan että todistukseen. T tarkoittaa, että opiskelijan tulee täydentää suorituksiaan saadakseen opintojaksosta arvioinnin.

Oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen perusteella. Paikallisia opintojaksoja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä, mutta ne eivät missään tapauksessa laske päättötodistukseen tulevaa arvosanaa. Paikalliset opintojaksot on kuitenkin suoritettava hyväksyttävästi. Opettajat voivat harkintansa mukaan korottaa päättöarvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa opintojaksojen arvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan

– kaikki pakolliset oppiaineet lukuun ottamatta liikuntaa sekä sellaisia oppiaineita, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin.
– valinnaiset vieraat kielet, mikäli oppimäärä käsittää vähintään kuusi opintopistettä

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä. Pyyntö tehdään kirjallisesti abin aikataulussa ilmoitettuun päivään mennessä ennen päättötodistuksen antamista.

Opiskelija voi korottaa päättöarvosanaa yhden kerran tentissä ennen päättötodistuksen antamista. Tämän kuulustelun laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Kuulustelussa voi olla myös kirjallinen osa. Yleensä kuulustelut järjestetään ennen ylioppilastutkintoa, jolloin ne palvelevat siihen valmistautumista. Tentteihin ilmoittautumisesta ja niiden tarkemmista ajankohdista annetaan erilliset ohjeet. Ilmoittautuminen on sitova: jos tenttiin ilmoittautunut ei saavu tenttiin eikä esitä hyväksyttävää syytä poissaololleen, hänen katsotaan käyttäneen tenttimismahdollisuutensa.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisumahdollisuus

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista pyytää arvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille kirjallisesti. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukeminen

Lukio-opintoja voidaan suorittaa myös mm. kansalaisopistossa ja musiikkiopistossa tai esimerkiksi Tutorhousen toteuttamana. Myös pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja voi korvata muualla, esim. kesäyliopistossa tai etälukiossa suoritetuilla opinnoilla. Myös vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot otetaan huomioon soveltuvin osin.

Muualla suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen rehtorin kanssa, jotta ne voidaan hyväksyä lukiolaisen yksilölliseen opinto-ohjelmaan. Edellytyksenä on, että opintojakson vaatimustaso vastaa lukiotasoisia opintoja, opiskelija osallistuu vähintään 35 oppitunnille (á 45 minuuttia) ja opinnot liittyvät lukion yleisiin oppimis- ja kasvatustavoitteisiin. Koulun ulkopuolisten opintojen on oltava ohjattu, suunniteltu ja tavoitteellinen kokonaisuus ja suorituksesta on esitettävä kirjallinen todistus. Lisäksi edellytetään, että nämä opintojaksot suoritetaan lukioaikana. Muualla suoritettavia opintoja ovat esim. autokoulu, seurakunnan isoskoulutus, ensiapukurssit, musiikkiopisto-opinnot ja ohjatut liikuntaharrastukset. Opiskelija maksaa itse lukion ulkopuolisten opintojaksojen maksut, jollei lukio ole toisaalla ilmoittanut muuta. Esimerkiksi Sotkamon kansalaisopiston tarjoama Tutustu pelastuslaitokseen -opintokokonaisuus on lukiolaisille maksuton.

Opintotodistus

Periodin päätyttyä opiskelijoille annetaan todistus, josta näkyvät kaikkien suoritettujen opintojaksojen arvosanat, kyseisen periodin arvosanat erityisellä merkinnällä (=lihavoituina) sekä periodin poissaolot. Todistukset jaetaan ryhmänohjaajan tunnilla lukuvuosikalenteriin merkittyinä päivinä. Joka periodi jaettavien todistusten avulla myös huoltajat voivat seurata opintomenestystä, koska opiskelijat pyytävät huoltajiensa allekirjoituksen todistuksiin. Joissakin tilanteissa koulu voi toimittaa todistuksen tiedoksi suoraan huoltajille. Yksittäisiä opintopisteitä suorittanut opiskelija (aineopiskelija) tai koulusta eroava opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista.

Päättötodistus

Opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän, annetaan lukion päättötodistus. Lukion oppimäärän suorittamiseksi edellytetään, että on suoritettu vähintään 150 opintopistettä, joista ainakin 20 on valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Kaikki pakolliset opintojaksot pitää olla suoritettuina. Päättötodistukseen merkitään oppiaine, suoritettujen opintojaksojen määrä ja niistä saatu päättöarvosana. Oppiaineen oppimäärä hyväksytään, kun aineen pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista 2/3 on suoritettu hyväksytysti. Hylättyjä opintojaksoja saa olla kuitenkin korkeintaan 3 oppiainetta kohti. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää lukion päättötodistuksen suorittamista.