Arviointi ja todistukset

Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava lukioasetuksen mukaan riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Opiskelija-arviointi perustuu opetussuunnitelman määräyksiin. Arvioinnilla pyritään kannustamaan opiskelijaa asettamaan itselleen omia tavoitteita ja kehittämään työskentelyään. Koulu edellyttää, että opiskelija pyytää huoltajan allekirjoituksen jaksoarvosteluihin ja muihin opiskelijaa koskeviin tiedotteisiin, jotta  voidaan varmentaa, että huoltajat saavat lukioasetuksen mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä.

Kuhmon yhteislukiossa on käytössä Wilma-ohjelma, joka on opintojen seurantaohjelma. Vanhemmat saavat koululta tunnukset, joilla voi kirjautua koulun kotisivulla olevaan Wilma-linkkiin. Vanhemmat voivat seurata ohjelman kautta oman nuoren opintojen edistymistä ja poissaoloja. Tunnuksen voimassaolo päättyy nuoren täyttäessä 18 vuotta, mutta koulu toivoo, että myös 18 vuotta täyttävät lukiolaiset pitävät vanhempiaan ajan tasalla opintojen etenemisestä.

Kurssin arviointi

Jokainen kurssi arvioidaan erikseen. Arviointi perustuu kokonaisnäyttöön, joka koostuu kurssin loppukokeesta, kurssiin liittyvistä muista suorituksista sekä aktiivisesta työskentelystä kunkin kurssin aikana. Yksityiskohtaiset arviointiperusteet ja –tavat selvitetään opiskelijoille kurssin alkaessa. Kurssit arvostellaan numeroin (4-10, 4 = hylätty). Soveltavista kursseista annetaan suoritusmerkintä S tai H (S = suoritettu ja H = hylätty.)  K merkitään silloin, kun suoritus keskeytyy eikä suoritusta ole arvioitu. Keskeytettyä kurssia ei voi suorittaa täydentämällä, vaan kurssi on opiskeltava kokonaan uudelleen. K merkitään sekä kurssipäiväkirjaan että jaksotodistukseen. T tarkoittaa, että opiskelijan tulee täydentää kurssitehtäviään saadakseen kurssista arvioinnin.

Oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Koulukohtaisia syventäviä ja soveltava kurssisuorituksia voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä, mutta ne eivät missään tapauksessa laske päättötodistukseen tulevaa arvosanaa. Opettajat voivat harkintansa mukaan korottaa päättöarvosanaa, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat aineen opiskelun päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan:

kaikki pakolliset oppiaineet lukuun ottamatta liikuntaa sekä sellaisia oppiaineita, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin.
valinnaiset vieraat kielet, mikäli oppimäärä käsittää vähintään kolme kurssia

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää korkeintaan kaksi kurssia.  Pyyntö tehdään kirjallisesti abin aikataulussa ilmoitettuun päivään mennessä ennen päättötodistuksen antamista.

Opiskelija voi korottaa päättöarvosanaa yhden kerran tentissä ennen päättötodistuksen antamista. Tämän kuulustelun laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Kuulustelussa voi olla myös kirjallinen osa. Yleensä kuulustelut järjestetään ennen ylioppilastutkintoa, jolloin ne palvelevat siihen valmistautumista. Tentteihin ilmoittautumisesta ja niiden tarkemmista ajankohdista annetaan erilliset ohjeet. Ilmoittautuminen on sitova: jos tenttiin ilmoittautunut ei saavu tenttiin eikä esitä hyväksyttävää syytä poissaololleen, hänen katsotaan käyttäneen tenttimismahdollisuutensa.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisumahdollisuus

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista pyytää arvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille kirjallisesti. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Lukio-opintoja voidaan suorittaa myös mm. kansalaisopistossa ja musiikkiopistossa. Myös pakollisia ja syventäviä lukiokursseja voi korvata muualla, esim. kesäyliopistossa tai etälukiossa suoritetuilla kursseilla.  Myös vaihto-opiskelun aikana suoritetut opinnot otetaan huomioon soveltuvin osin.

Muualla suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen rehtorin kanssa, jotta ne voidaan hyväksyä lukiolaisen yksilölliseen opinto-ohjelmaan. Edellytyksenä on, että kurssin vaatimustaso vastaa lukiotasoisia opintoja, opiskelija osallistuu vähintään 30 oppitunnille ja kurssi liittyy lukion yleisiin oppimis- ja kasvatustavoitteisiin. Koulun ulkopuolisen kurssin on oltava ohjattu, suunniteltu ja tavoitteellinen kokonaisuus ja suorituksesta on esitettävä kirjallinen todistus. Lisäksi edellytetään, että nämä kurssit suoritetaan lukioaikana. Muualla suoritettavia opintoja ovat esim. autokoulu, seurakunnan isoskoulutus, ensiapukurssit, musiikkiopisto-opinnot ja ohjatut liikuntaharrastukset. Opiskelija maksaa itse lukion ulkopuolisten kurssien kurssimaksut.

Jaksotodistus

Jakson päätyttyä opiskelijoille annetaan jaksotodistus, josta näkyvät kaikkien suoritettujen kurssien arvosanat, kyseisen jakson arvosanat erityisellä merkinnällä (=lihavoituina) sekä jakson poissaolot. Jaksotodistukset jaetaan ryhmänohjaajan tunnilla lukuvuosikalenteriin merkittyinä päivinä. Jaksotodistusten avulla myös huoltajat voivat seurata opintomenestystä, koska opiskelijat pyytävät huoltajiensa allekirjoituksen todistuksiin. Joissakin tilanteissa koulu voi toimittaa jaksotodistuksen tiedoksi suoraan huoltajille. Yksittäisiä kursseja suorittanut opiskelija (aineopiskelija) tai koulusta eroava opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista.

Päättötodistus

Opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän, annetaan lukion päättötodistus. Lukion oppimäärän suorittamiseksi edellytetään, että on suoritettu vähintään 75 kurssia, joista ainakin 10 on syventäviä kursseja. Kaikki pakolliset kurssit pitää olla suoritettu. Päättötodistukseen merkitään oppiaine, suoritettujen kurssien määrä ja niistä saatu päättöarvosana. Oppiaineen oppimäärä hyväksytään, kun aineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista 2/3 on suoritettu hyväksytysti. Hylättyjä kursseja saa olla kuitenkin korkeintaan 3 oppiainetta kohti. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää lukion päättötodistuksen suorittamista.