Tenttiminen

Päivitetty 19.5.2023

Mikäli opiskelija haluaa tenttiä opintojakson esimerkiksi opintotarjottimen päällekkäisyyksien vuoksi, hänen tulee keskustella tenttimisestä opettajan kanssa ennen opintojakson alkua. Mikäli opettaja puoltaa tenttimistä, opiskelijan tulee anoa tenttimislupa rehtorilta. Wilmassa kirjallisesti tehtävästä vapaamuotoisesta anomuksesta tulee ilmetä tenttimisen syy. Jos rehtori myöntää luvan, opiskelijan tulee noudattaa opettajan antamia tenttimisohjeita aikatauluineen.

Tentittävän opintojakson arvosanaksi on saatava vähintään 5, jotta opintojakso katsotaan suoritetuksi. Jos tentittävää opintojaksoa ei arvioida numeroin, se on suoritettava siten, että arvosanaksi tulee hyväksytty.

Reaaliaineet (FI, HI, YH, UE, ET, PS, GE, BI, TE)

Opintojaksoja BI4, BI6, GE4 ei suositella tentittäväksi. Psykologian ensimmäistä (PS1) opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä.

1. Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti siinä periodissa, kun se on opintotarjottimessa tarjolla.

2. Tästä voidaan poiketa silloin, kun opintojakso joudutaan suorittamaan tenttimällä päällekkäisyyksien vuoksi (opiskelija osallistuu samassa palkissa jollekin muulle opintojaksolle) tai opettajan harkinnan perusteella esimerkiksi opiskelijan kohtuuttoman työmäärän tasaamiseksi.

3. Opiskelija tekee oppikirjan päälukujen yhteydessä olevista tehtävistä vihkoon tai erilliseen sähköiseen tiedostoon 70 % pyöristettynä ylöspäin. Esimerkiksi viidestä tehtävästä tehdään neljä ja kahdeksasta tehtävästä kuusi. Tehtävät palautetaan opettajalle viimeistään viikkoa ennen koetta. Opettaja voi määrittää tehtävät myös samoiksi kuin ne, jotka lähiopetuksessa tehdään. Pääasia on, että tehtävät tehdään ajatuksen kanssa ja oppikirjan sekä muun annetun oppimateriaalin tietoja soveltaen.

4. Opiskelija tekee lisäksi opettajan vaatimuksesta opintojaksolle määritetyn opinnäytetyön. Tämä opinnäyte voi olla esimerkiksi essee, tutkielma, esitelmä tai vastaava työ. Sen tulee olla palautettu sovittuun määräaikaan mennessä. Opettajan kanssa on mahdollista tapauskohtaisesti sopia myös useammista tai laajemmista kirjan tehtäviä korvaavista opinnäytetöistä, jos opiskelutapa soveltuu opiskelijalle hyvin.

5. Itsenäisten opintojen tukemiseksi pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia, joiden tarkoitus on opintojen ja opintojaksokohtaisen työn ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta.

6. Opiskelija osallistuu kokeeseen tentti-ilmoittautumisen yhteydessä sovittuna aikana.

7. Mikäli opiskelija on aloittanut opintojakson läsnä olevana, hän ei voi jättäytyä ilman erityisen pätevää syytä tenttijäksi kesken opintojakson eikä suorittaa opintojaksoa tenttimällä saman periodin aikana.

Fysiikka ja kemia

Opintojakson suorittaminen tenttimällä sisältää seuraavat tehtävät:
1. Oppikirjan kaikkien ennalta sovittujen lukujen harjoitustehtävistä tehdään sovittu määrä (50 % -). Lisäksi kertaus- ja muita tehtäviä sovittu määrä. Yleensä tehtävien yhteismäärä on noin 100. Tehtäviä on valittava jokaisesta opintojakson aihepiiristä. Valitse tehtävät siten, että ne ovat vaikeusasteeltaan ja tyypiltään erilaisia.
2. Lisäksi osana suoritusta voi olla kirjoitelma tai kokeellinen työ ja siihen liittyvä työselostus, jonka aihe sovitaan opettajan kanssa. Tämä voi vähentää vaadittavaa oppikirjan tehtävien yhteismäärää riippuen työn laajuudesta.
3. Koe
Tehtäväosiot 1 ja 2 palautetaan viimeistään viikkoa ennen koetta tarkistettuina ja selkeästi esitettynä. Yleensä osa tehtävistä täytyy tehdä sähköisesti. Kokeen ajankohta ja muut yksityiskohdat sovitaan opettajan kanssa. Arvosana annetaan kokeen ja tehtävien perusteella.
4. Itsenäisten opintojen tukemiseksi pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia, joiden tarkoituksena on opintojen ja opintojaksokohtaisen työn ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta.

Matematiikka (pitkä ja lyhyt)

Opintojakson suorittaminen tenttimällä sisältää seuraavat tehtävät:
1. Oppikirjan kaikkien ennalta sovittujen lukujen harjoitustehtävistä tehdään sovittu määrä (50 % -). Lisäksi kertaus- ja muita tehtäviä sovittu määrä. Yleensä tehtävien yhteismäärä on noin 100. Tehtäviä on valittava jokaisesta opintojakson aihepiiristä. Valitse tehtävät siten, että ne ovat vaikeusasteeltaan ja tyypiltään erilaisia.
2. Koe
3. Itsenäisten opintojen tukemiseksi pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia, joiden tarkoituksena on opintojen ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta.

Tehtävät palautetaan viimeistään viikkoa ennen koetta tarkistettuina ja selkeästi esitettynä. Yleensä osa tehtävistä täytyy tehdä sähköisesti. Kokeen ajankohta ja muut yksityiskohdat sovitaan opettajan kanssa. Arvosana annetaan kokeen ja tehtävien perusteella.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieltä ja kirjallisuutta ei suositella tentittäväksi. Jos opiskelija ei kuitenkaan pääse jollekin pakolliselle opintojaksolle, hän sopii opettajan kanssa opintojakson itsenäisestä suorittamisesta. Opintojaksoon sisältyvät tenttimiseen sovittavat tehtävät opiskelija tekee itsenäisesti ja opiskelee aihealueet oppikirjoista. Lisäksi opintojaksoon kuuluu yleensä jokin kaunokirjallinen teos. Loppukoe on kirjallinen.

Mikäli opiskelija joutuu tenttimään äidinkielen opintojakson, itsenäisten opintojen tukemiseksi pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia, joiden tarkoituksena on opintojen ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta.

Kuvataide

Kuvataiteessa voi pääsääntöisesti suorittaa tenttimällä kuvataiteen kolme ensimmäistä opintojaksoa. Tentistä on sovittava etukäteen opettajan kanssa. Tällöin määritellään tentin laajuus, siihen kuuluva aineisto, tehtävät ja / tai tenttikirjallisuus sekä suorituksen ajankohta. Itsenäisten opintojen tukemiseksi pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia, joiden tarkoituksena on opintojen ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta.

Toinen kotimainen kieli ruotsi ja vieraat kielet

Englannissa ja ruotsissa ei voi tenttiä ensimmäistä eikä kahta peräkkäistä opintojaksoa, mikäli opiskelija ei ole aiemmin jo ollut läsnä opintojaksolla. Mikäli opiskelija on jo suorittanut opintojakson läsnä olevana, mutta saanut hylätyn arvosanan sekä kokeesta että uusinnasta, hän voi sopia opettajan kanssa hylätyn arvosanan korottamisesta tenttitehtävillä ja kokeella. Muissa kielissä kahden peräkkäisen opintojakson tenttiminen ei ole suositeltavaa.

Tenttijällä on samat vaatimukset kuin opetukseen osallistuvalla opiskelijalla. Tenttijän tulee tehdä opintojaksoon liittyvät kirjalliset tehtävät (sanakokeet, välikokeet, kirjoitelmat, tiivistelmät ja oppikirjan tehtävistä samat mitä muutkin tekevät eli noin 90 – 95 % kirjan tehtävistä) sekä suulliset esitykset ja mahdolliset suulliset kokeet sovittuja aikatauluja noudattaen. Kokeeseen voi osallistua, kunhan edellä mainitut asiat on tehty. Sanakokeet ja välikokeet voi tehdä myös kokeen yhteydessä. Oppikirjan tehtävät on kirjoitettava vihkoon tai sähköiseen tiedostoon ja näytettävä opettajalle. Tehtävät tarkistetaan pääsääntöisesti omatoimisesti opettajalta saatavien malliratkaisujen perusteella. Digimateriaalissa suurin osa vastauksista on nähtävillä tehtävän tekemisen jälkeen. Opettaja voi myös tarkistaa osan tehtävistä.

Itsenäisten opintojen tukemiseksi pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia, joiden tarkoituksena on opintojen ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta.

Liikunta

Liikuntaa ei pääsääntöisesti voi tenttiä. Liikunnan sosiaaliset tavoitteet ja sisällöt ovat niin keskeisessä asemassa kaikissa liikunnan kursseissa ja niiden arvioinnissa (sekä itsearvioinnissa että opettajan suorittamassa arvioinnissa), etteivät itsenäisesti tenttien suoritetut opintojakson vastaa valtakunnallisen lukiokoulutuksen liikunnan opetuksen tavoitteita. Kuitenkin voidaan tapauskohtaisesti arvioida yhdessä opiskelijan kanssa, että jos opiskelijan kokonaisetu jostain erityisestä syystä puoltaa opintojakson itsenäistä tenttimistä joko kokonaan tai osittain, se voidaan hänelle liikunnan pakollisten opintojaksojen osalta myöntää.

Itsenäisten opintojen tukemiseksi pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia, joiden tarkoituksena on opintojen ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta.

Musiikki

Musiikin opintojaksoja ei pääsääntöisesti voi tenttiä, mutta opintojaksojen päällekkäisyydet mahdollistavat poikkeuksen seuraavissa opintojaksoissa:
Yleislinja:
– Intro – kaikki soimaan (MU1)
– Syke – soiva ilmaisu (MU2)
– Genre – globaali uteliaisuus (MU3)

Musiikkilinja:
– Intro – kaikki soimaan (ML1)
– Syke – soiva ilmaisu (ML2)
– Taidemusiikki tutuksi (ML3)
– Maailmanmusiikista jazziin (ML5)

Opintojaksojen suorittaminen tenttimällä sisältävät seuraavat kokonaisuudet:
– Opettajan kanssa sovittava määrä esseitä / esitelmiä tai opinnäytekokonaisuus
– Soittamiseen ja kuunteluun perustuvat tehtävät
– Koe

Tehtävät tulee olla palautettuna jakson lopussa erikseen määriteltävän ajankohdan mukaisesti.
Yleislinjalla opiskeleville pidetään 1 – 2 tukiopetustuntia itsenäisten opintojen tukemiseksi, joiden tarkoituksena on opintojen ohjaaminen ja monipuolisen näytön antaminen opitusta. Musiikkilinjan opiskelijoille tukiopetustunteja pidetään 2 – 3.