Järjestyssäännöt

Kuhmon yhteislukio noudattaa 27.1.2017 hyväksyttyjä järjestyssääntöjä.

Järjestyssääntöjen tavoite ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun sujumista sekä varmistaa turvallinen ja viihtyisä opiskelu- ja työskentely-ympäristö. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus ja velvollisuus asiallisella, kohteliaalla ja rauhallisella käytöksellä edistää viihtyvyyttä, työrauhaa sekä järjestystä. Kuhmon yhteislukion järjestyssäännöt koskevat kaikkia lukion opiskelijoita sekä soveltuvin osin myös opettajia ja muita kouluyhteisön jäseniä.

Näiden järjestyssääntöjen lisäksi Kuhmon yhteislukiossa noudatetaan lukiolaissa, lukioasetuksessa, perustuslaissa, tupakkalaissa sekä muissa koulun toimintaan liittyvissä laissa ja asetuksissa sekä kaupungin johtosäännössä ja muissa ohjeissa säädettyjä määräyksiä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikessa koulutyöhön liittyvässä toiminnassa, tapahtuipa se lukiorakennuksen sisällä, koulun ulkoalueella tai kokonaan lukion alueen ulkopuolella. Säännöt ovat voimassa oppituntien lisäksi lukion tilaisuuksissa, opinto-, kilpailu- ja esiintymismatkoilla, tutumiskäynneillä sekä ruoka- ja välitunneilla.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta, ja suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti.

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun riippumatta hänen kulttuurisesta taustastaan, uskonnostaan, sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Hyvä käytös

Kohtelias, toiset huomioonottava ja rauhallinen käytös edistää kouluyhteisön viihtyisyyttä. Opiskelijat, opettajat muut kouluyhteisön jäsenet

 • toimivat ystävällisesti ja toiset huomioon ottaen
 • käyttävät asiallista ja kohteliasta kieltä
 • huolehtivat ympäristön siisteydestä ja koulun omaisuudesta
 • noudattavat annettuja aikatauluja sekä ohjeita ja huolehtivat varattujen aikojen perumisesta esteen sattuessa
 • huolehtivat omasta työskentelystään ja antavat muillekin työ- ja opiskelurauhan
 • noudattavat hyviä ruokailutapoja
 • pukeutuvat koulun toimintaan sopivalla tavalla ja hyvien tapojen mukaisesti sekä jättävät päähineet ja ulkovaatteet naulakoihin
 • eivät kiusaa ketään ja havaitessaan kiusaamista ilmoittavat siitä koulun henkilökuntaan kuuluvalle
 • eivät syyllisty vilppiin, luvattomaan tekstien tai kuvien kopiointiin tai muuhun epärehelliseen toimintaan
 • ilmoittavat koulutöissä käytetyt lähteet asianmukaisesti
 • eivät taltioi, julkaise tai jaa kuvaa tai äänitettä tai muuta materiaalia ilman siinä esiintyvien henkilöiden lupaa
 • korvaavat tahallaan tai piittaamattomuuttaan aiheuttamansa vahingot ja siivoavat aiheuttamansa sotkun

Turvallisuus

Jokainen kouluyhteisön jäsen

 • toimii koulussa niin, että se edistää turvallisuutta
 • huolehtii koulun alueella ja koulumatkoilla liikenneturvallisuudesta
 • ilmoittaa havaitsemastaan turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta kansliaan

Tietokoneiden, matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana opiskelijat

 • käyttävät tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita opettajien tai koulun muun henkilökunnan ohjeiden mukaan
 • ilmoittavat mahdollisista laitevioista kansliaan

Päihteet ja muut vaaralliset aineet

Kukaan kouluyhteisön jäsen

 • ei käytä tai tuo kouluun tai koulun tilaisuuteen laissa kiellettyjä, vaarallisia, päihtymistarkoituksessa käytettäviä eikä omaisuuden tai ihmisten vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä. Näitä ovat mm. alkoholi, huumausaineet, veitset, laserosoittimet tai muut vastaavat esineet.

Tupakointi ja tupakkatuotteiden (mm. nuuskan) käyttö ja käsittely on kielletty Kuhmon yhteislukion käytössä olevilla alueilla, oppimisympäristöissä, oppilaitoksen sisätiloissa, käytössä olevalla piha-alueella sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Kielto perustuu tupakkalain 12 §:ään (Laki 698/2010) ja koskee opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia ja vierailijoita.

Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta.

Poissaolot

Poissaolot selvitetään mahdollisimman nopeasti.
Mikäli poissaolon tarve on etukäteen tiedossa, ryhmänohjaaja voi myöntää poissaololuvan, jos poissaolo on korkeintaan kolmen päivän mittainen. Rehtori myöntää sitä pitemmät poissaololuvat.

Järjestyssääntöjen toimivuuden seuranta

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä koulun henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Lisäksi huoltajilla on ollut mahdollisuus osallistua sääntöjen laadintaan. Sääntöjen noudattamista seurataan ja säännöt käydään opiskelijoiden kanssa läpi vuosittain.
Koululla on lisäksi suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä ja väkivallalta sekä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä.

Kuhmon sivistyslautakunta hyväksyy järjestyssäännöt.