Kokeet

Sivu päivitetty 5.9.2021

Jokaisen periodin/jakson lopussa pidetään koeviikko, jolloin järjestetään kurssikokeet. Kokeet alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 12.00. Jos opiskelijalla on myönnetty pidennetty koeaika, koe päättyy klo 13.00. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10.00. Ensimmäisenä koepäivänä koe alkaa klo 11.00, jolloin aamupäivällä opiskellaan vain ensimmäinen tunti (klo 9.00 – 10.15). Kokeissa opiskelijalla ei saa olla matkapuhelinta mukana. Laskimet sallitaan vain luvalla. Annettujen ohjeiden rikkominen tulkitaan koevilpiksi ja suoritus mitätöidään. Kutakin kurssikoetta edeltävänä päivänä pidetään noin klo 12.30 (aika sovitaan opettajan kanssa) alkaen kokeeseen valmistava pohjatunti, jossa käsitellään opiskelijoiden toivomia aiheita ja kerrataan koealuetta. Pohjatunti on osa opintojaksoa/kurssia ja se on opiskelijoille pakollinen. Jos opiskelija ei pääse koeviikon kurssikokeeseen, hänen tulee ilmoittaa siitä opettajalle ennen koetta. Jos opiskelija ei selitä kokeesta poissaoloaan, hänellä on vain yksi mahdollisuus suorittaa koe, kun normaalisti yrityskertoja on kaksi.

Koeviikolla järjestetään opetusta ainoastaan taito- ja taideaineissa ja niillä kursseilla, joilla ei pidetä koetta. Opettajat sopivat ryhmänsä kanssa ajat, jolloin ryhmät kokoontuvat. Läsnäolo kontrolloidaan muiden opetustuntien tapaan. Pohjatuntia ja koetta korvaavia tunteja voidaan pitää myös muulloin kuin koeviikolla.

Uusintakuulustelu

Hylätyn  kurssin uusiminen: Jos opiskelija on saanut opintojaksosta/kurssista arvosanaksi 4, numeroa voi korottaa kerran välittömästi ko. jaksoa seuraavassa uusintakuulustelussa. Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava määräaikana kirjallisesti Wilman kautta. Kunkin opintojakson/kurssin uusintakokeeseen voi ilmoittautua vain kerran. Mikäli uusintakokeesta tulee edelleen hylätty arvosana, koko opintojakso/kurssi on opiskeltava uudelleen. Jos uusintakuulusteluun ilmoittautunut ei tule kokeeseen, hänen katsotaan käyttäneen ainoan uusintakertansa ja vain todisteellisesti erittäin pätevästä syystä johtunut poissaolo voidaan hyväksyä ja antaa opiskelijan ilmoittautua uudelleen. Jos opiskelija ei sairauden vuoksi pääse kokeeseen, hänen tulee todistaa kirjallisesti sairautensa ko. kurssin opettajalle. Opiskelijalla on tällöin käytettävissä kaksi koekertaa. Jos opiskelija on sairaana sekä kokeessa että uusintakokeessa, hänellä on käytettävissä edelleen kaksi koekertaa. Uusintakokeen suorittamisaika on 3 tuntia. Kahden tai useamman kokeen suorittajalla on käytettävissään aikaa 4 tuntia. Koe alkaa klo 11.00. Lukuvuoden 2020–2021 viidennen jakson uusintakuulustelu järjestetään elokuussa 2021. Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut uusintakuulusteluun hylätyn arvosanan saamista seuraavassa uusintakuulustelussa, hän voi yrittää korottaa arvosanaansa korotuskokeessa ensimmäisessä tai viidennessä jaksossa.

Korotuskoe

Hyväksytyn opintojakson/kurssin korottaminen: Kaksi kertaa lukuvuodessa, ensimmäisessä ja viidennessä jaksossa, järjestetään korotuskuulustelu, jossa voi korottaa hyväksyttyä arvosanaa ja niitä hylättyjä arvosanoja, joita opiskelija ei ole hyväksytystä syystä yrittänyt korottaa uusintakokeissa. Kutakin hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden kerran. Lopulliseksi arvosanaksi tulee parempi arvosana. Korotuskokeeseen ilmoittaudutaan kirjallisesti erikseen ilmoitettuina aikoina. Kokeesta poisjääntiä ja kokeen peruuttamista koskevat säännöt ovat samat kuin uusintakuulustelussa. Korotuskokeen suorittamisaika on 3 tuntia. Kahden tai useamman kokeen suorittajalla on käytettävissään aikaa 4 tuntia.

Lopputentit

Ylioppilaskirjoitusten yhteydessä järjestettävässä lopputentissä voi yrittää korottaa kerran kunkin aineen koko oppimäärän arvosanaa, joka tulee lukion päättötodistukseen.

Etenemiseste

Opiskelijan on suoritettava vähintään 2/3 jokaisen opiskelemansa oppiaineen pakollisista ja valinnaisista/ valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti, jotta aineen oppimäärä voidaan katsoa suoritetuksi. Jos opiskelijalle on tullut oppiaineessa päättöarvosanan saamisen kannalta liian monta nelosta, on tilanne korjattava välittömästi seuraavassa uusintakokeessa, viimeistään kuitenkin ennen ko. aineen seuraavan opintojakson/kurssin koetta. Opiskelija voi etenemisesteestä huolimatta ilmoittautua seuraavalle ko. aineen opintojaksolle/kurssille ja aloittaa opinnot. Koulukohtaiset opintojaksot/kurssit ja tenttimällä opiskellut opintojaksot/kurssit on suoritettava hyväksyttävästi.