Opintojen ohjaaminen

Päivitetty 12.8.2022

Opiskelu lukiossa vaatii opiskelijalta itsenäisyyttä, päätöksentekoa sekä taitoa ratkoa monenlaisia ongelmia, minkä vuoksi koulu tarjoaa opiskelijoille monenlaisia tukipalveluita. Ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat, kuraattori sekä tutor-opiskelijat.  Aineopettajat vastaavat eri aineiden opiskeluun liittyvästä ohjauksesta, minkä lisäksi rehtori, vararehtori ja kanslisti auttavat opiskelijoita kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaus sisältää sekä yksilöohjausta että luokkaopetuksena toteutettavia kursseja.

Opinto-ohjaaja ohjaa lukiolaista opintosuunnitelman tekemisessä, kurssivalinnoissa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja ammatinvalinnassa. Opinto-ohjaajalle voi varata henkilökohtaisen ajan merkitsemällä nimensä opinto-ohjaajan huoneen ovessa olevaan ajanvarauslistaan. Jokaiselle opiskelijalle on varattu opinto-ohjaajan henkilökohtaista tapaamisaikaa kaksi tuntia lukuvuoden aikana. Opinto-ohjaajaan saa yhteyden soittamalla 044-0819998 tai Wilman kautta tai sähköpostilla paivi.j.kahkonen@kuhmo.fi.

Ryhmänohjaaja

Opiskelijat kuuluvat vuosikursseittain nimettyihin ohjausryhmiin, joilla on oma ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaaja huolehtii ryhmänsä opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista ohjaamalla henkilökohtaisesti, pitämällä ryhmäohjaajan tunteja ja käyttämällä muita tiedotus- ja ohjausmuotoja.  Ryhmänohjaaja auttaa opiskelijaa opintosuunnitelman laatimisessa. Hän seuraa ryhmänsä opintoja. Ryhmänohjaaja vastaa ryhmänsä osalta kodin ja koulun yhteistyöstä. Lukiolaisen kuuluu osallistua ryhmänohjaajan tapaamisiin, joita pidetään koko ryhmälle vähintään kerran jokaisessa jaksossa. Lisäksi ryhmänohjaajat tapaavat jokaisen opiskelijan henkilökohtaisesti vähintään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmänohjaajat ilmoittavat henkilökohtaisista ohjauspalavereista Wilman välityksellä tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

Ryhmä / Ryhmänohjaaja / Ryhmänohjaustila

23A          Marika Kilpeläinen    kirjasto (KI2) ja TU409
23B          Petri Pyykönen         kirjasto (KI4) ja TU411
22A          Sanna Juntunen       kirjasto (KI1)
21A          Salla Lesonen          kirjasto (KI3)

Aikuisopiskelijoiden ohjaajana toimii opinto-ohjaaja. Ryhmänohjaustunnit pidetään yllä mainituissa tiloissa ja henkilökohtaisten tapaamisten paikat ilmoitetaan erikseen.

Tutor-toiminta

Koulussa toimii tutoreita eli vanhempia opiskelijoita ohjaamassa ja avustamassa uusia lukiolaisia sekä tutustuttamassa heitä kouluun, muihin opiskelijoihin ja vieraspaikkakuntalaisia Kuhmoon. Tutor-ohjaaja, oppilaskunnan ohjaava opettaja sekä koulun opettajat ohjaavat tutor-opiskelijoita ja oppilaskuntaa suunnittelemaan ja toteuttamaan koulun juhla- ja teemapäiviä.

Tutor-opiskelijat ovat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita, joiden tehtävänä on tukea ja auttaa opintojaan aloittavia nuoria eli

  • motivoida ja ohjata peruskoulun 9. luokan oppilaita lukio-opiskeluun
  • ohjata lukion aloittaneita opiskelijoita kurssivalinnoissa
  • ohjata ja perehdyttää uusia opiskelijoita lukion käytäntöihin
  • auttaa opiskelijoita heitä askarruttavissa kysymyksissä
  • toimia ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan apuna
  • vastata omalta osaltaan koulun yleisestä myönteisestä ilmapiiristä ja yhteisistä tapahtumista
  • tutorit opastavat myös vapaa-ajanvietossa ja tutustuttavat erityisesti muualta kotoisin olevia lukiolaisia paikkakunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Vuonna 2023 lukio-opintonsa aloittavien opiskelijoiden tutorit ovat

Hemmo Heikkinen
Veeti Huotari
Jaakko Jokela
Iida Malinen
Valtteri Piirainen

Opiskeluhuolto

Opetuksen järjestäjä eli Kuhmon kaupunki on asettanut opiskeluhuollon ohjausryhmän sekä koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäisen opiskelijan asioita käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Kaikki opiskeluhuollon ryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa sitä, että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluita edustavia jäseniä sen mukaan kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilaitostasolla toimivan opiskelijahuoltoryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella, kehittää, toteuttaa ja arvioida opiskelijahuoltoa lukiossa, muodostavat kuraattori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja rehtori. Ryhmä voi myös kuulla muita asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon palveluiden järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskelijahuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijan läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan tai huoltajan suostumusta.

Koulukohtainen opiskeluhuoltotyöryhmä toimii myös koulun kriisiryhmänä.

Erityistukea tarvitseva opiskelija

Opiskelija tai hänen huoltajansa voi pyytää erilaisista syistä mahdollisuutta erityisjärjestelyihin, joiden toteuttaminen kuuluu asiantuntijaryhmän käsiteltäviin asioihin. Pyyntö erityisjärjestelyistä tehdään opinto-ohjaajalle, jolle toimitetaan myös erityisjärjestelyiden tarvetta osoittavat asiakirjat, kuten lääkärinlausunnot ja luki-lausunnot. Opiskelijan on mahdollista saada kokeessa mm. lisäaikaa, osittain tai kokonaan muu kuin kirjallinen koenäyttö, käyttää teknisiä apuvälineitä ja avustajaa. Järjestelyt ovat samat kuin ylioppilaskirjoituksissa. Ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia erityisjärjestelyjä on haettava ylioppilastutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä opinto-ohjaajan antamien lisäohjeiden mukaisesti. Pedagogisen tuen suunnitelma laaditaan opiskelijalle henkilökohtaisesti ja asiaa koskevissa neuvotteluissa ovat mukana myös opiskelijan alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajat.