Fysiikka

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Pakollinen kurssi

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Keskeisinä sisältöinä mm. perusvuorovaikutukset, voima, liike sekä maailmankaikkeuden rakenne ja synty.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FY2 Lämpö

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. kaasujen tilanmuutokset, lämpöenergia, työ, teho ja hyötysuhde.

FY3 Sähkö 

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. sähkövirta, jännite, Ohmin laki, sähkökenttä, yksinkertaiset tasavirtapiirit sekä erilaiset sähkökomponentit.

FY4 Voima ja liike

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. Newtonin lait, kitka, momentti sekä liikemäärän ja energian säilymislait.

FY5 Jaksollinen liike ja aallot

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. tasainen ympyräliike, gravitaatiovuorovaikutus, harmoninen voima, värähdysliike ja aaltoliike.

FY6 Sähkömagnetismi

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. magnetismi, varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä, sähkömagneettinen induktio, vaihtovirta sekä sähkömagneettisen säteilyn spektri.

FY7 Aine ja säteily      

Kurssilla opiskelija oppii käyttämään ja soveltamaan aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä. Keskeisinä sisältöinä mm. energian kvantittuminen, ydinreaktiot, radioaktiivisuus sekä säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

FY8 Fysiikan kokonaiskuva

Kurssilla kootaan edellisissä kursseissa opiskellut asiat kokonaisuuksiksi sekä valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on yksi kurssi.

FY9 Kokeellisen fysiikan kurssi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää fysiikan osaamistaan kokeellisten menetelmien kautta. Opiskelija oppii rakentamaan koejärjestelyjä, tekemään mittauksia, käsittelemään mittaustuloksia ja arvioimaan tulosten luotettavuutta sekä oppii työselostuksen/työpäiväkirjan kautta ilmaisemaan työn eri vaiheet kirjallisesti. Kurssilla tarvittavien pohjatietojen vuoksi se soveltuu opiskeltavaksi vasta kurssin FY3 jälkeen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja sen laajuus on 0,5 kurssia.