Musiikki (yleislinja)

Pakolliset kurssit suoritetaan ensin. Syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Mahdollisuudesta suorittaa kurssi itsenäisesti mainitaan erikseen.

Pakolliset kurssit

MU1 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

MU2 Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

MU3 Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Musiikkiopiston perus- ja opistoasteen opinnot ja muut sisällöiltään ja tavoitteiltaan musiikin lukio-opetusta tukevat kurssit voidaan yleislinjalla hyväksilukea soveltaviksi kursseiksi (ks. musiikkilinjan opetussuunnitelma, luku 2.3). Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

MU6 Kuoro-/Yhtyelaulu 1–3 (MU6.1–MU6.3)

Yhden lukuvuoden aikana suoritettavan kurssin ohjelmassa on monipuolista kuoro-/yhtyelauluohjelmistoa ja esiintymisiä. Opiskelija voi suorittaa kolme kuoro-/yhtyelaulukurssia osallistumalla lukion kuoroon kolmen lukuvuoden ajan. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

MU7 Festivaalin järjestäminen

Kurssin tavoitteena on perehdyttää kulttuuritapahtuman järjestämiseen teoriassa  ja käytännössä sekä osoittaa kulttuurin tuotteistamisen merkitys uusia  työpaikkoja luovana tekijänä. Kurssilla osallistutaan esim. Kuhmon Kamarimusiikin tai Ihminen ja Kosmos -tapahtuman järjestelytehtäviin. Kamarimusiikin kanssa yhteistyössä joka toinen vuosi järjestettävä kurssi. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

MULD6 Musiikin lukiodiplomikurssi

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa musiikin lukiodiplomi lukion aikana osoitetusta erityisharrastuneisuudesta ja -osaamisesta musiikissa. Hyväksytystä lukiodiplomista tulee erillinen liite lukion päästötodistukseen. Lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän lukion musiikin kurssin tekeminen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Numeroarviointi.

TA1M Monitaiteellinen musiikkiprojekti (= Musiikkiprojekti MU5)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä. Yhteisproduktio muiden oppiaineiden kanssa, toteutetaan joka kolmas vuosi.