Biologia

Pakolliset kurssit: BI1 ja BI2. BI1 on suoritettava ennen BI2-kurssia.  Molemmat pakolliset kurssit suoritetaan ennen syventäviä kursseja BI3, BI4 ja BI5. BI3 ja BI5 eivät sovellu tenttimällä suoritettaviksi.

Pakolliset kurssit

BI1 Elämä ja evoluutio

Opiskelija tuntee elämän perusedellytykset sekä kaikille eliöille tunnusomaiset piirteet.  Kurssilla tutustutaan biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa. Keskinen tavoite kurssilla on evoluution ja sen merkityksen ymmärtäminen. Tärkeitä sisältöjä ovat biologia tieteenä, solu elämän perusyksikkönä, eliön elinkaari ja evoluutio.

BI2 Ekologia ja ympäristö

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisenä teemana on luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät sekä mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssilla tutustutaan myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin, kestävään kehitykseen ja tehdään pienimuotoinen ekologiaan tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

BI3 Solu ja perinnöllisyys

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita, kuten geenien periytymistä, ominaisuuksien siirtymistä sukupolvelta toiselle ja mutaatioita.

BI4 Ihmisen biologia

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

BI5 Biologian sovellukset

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa, kuten lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Koulukohtainen soveltava kurssi

BI6 Biologian kertauskurssi 

Yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.