Biologia

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Elämä ja evoluutio, 2 op (BI1)

Opintojaksossa opiskellaan elämän tunnusmerkkejä ja perusedellytyksiä sillä tasolla, joka auttaa ymmärtämään evoluution ja ekosysteemin toiminnan. Opiskelija jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen. Opintojaksossa on tavoitteena myös ymmärtää ja osata selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.

Ekologia ja ympäristö, 2 op (BI2.BI3)

Opintojaksossa opiskellaan ekosysteemien osakkaiden rakennetta ja toimintaa sekä erilaisten ympäristötekijöiden vaikutusta niihin. Samalla kuvataan luonnon monimuotoisuuden tärkeyttä elämälle. Opintojaksossa tutustutaan ympäristön tilaan ja ympäristöongelmiin. Opiskelijan tavoitteena on oppia vertailemaan, analysoimaan ja arvioimaan ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeihin, esittämään ratkaisumenetelmiä ympäristöongelmiin sekä tunnistamaan positiivisia kehityssuuntauksia. Opintojaksossa tutustutaan ekologian tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan tutkimuksen tekemistä.

Valinnaiset opintojaksot

Solu ja perinnöllisyys, 2 op (BI4)

Opintojaksossa opiskellaan solun perusrakenteet, keskeiset toiminnot ja periytymisen perusmekanismit. Opiskelija harjoittelee biologian tutkimusmenetelmiä, kuten mikroskopoimaan erilaisia soluja ja tulkitsemaan mikroskooppisia rakenteita. Opintojaksossa toteutetaan pienimuotoinen tutkimus.

Ihmisen biologia, 2 op (BI5)

Opintojaksolla perehdytään ihmisen elinten ja elimistöjen rakenteisiin ja toimintaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat homeostasia, elimistön viestintäjärjestelmät, aistit, puolustusmekanismit mikrobeja vastaan ja lisääntyminen. Opintojaksoon kuuluu pienimuotoinen elimistön toimintaa mittaava kokeellinen työ.

Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op (BI6)

Opintojaksossa tarkastellaan biotekniikan keskeisiä sovelluksia ja innovaatioita. Opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen jalostuksessa, lääketieteessä, teollisuudessa sekä ympäristönsuojelussa.

Biologian kertaus, 2 op (BI7)

Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso. Laajuus: 2 op. Suoritusmerkintä.