Maantiede

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Ihminen ja ympäristö, 4 op (HI1.GE1)

Yhteinen opintojakso historian kanssa, kuvaus historian kohdalla.

Valinnaiset opintojaksot

Sininen planeetta, 2 op (GE2)

Opintojaksossa tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä Maan planetaarisuudesta, luonnonmaisemien muodostumisesta ja luonnonriskien ilmenemisistä ja perehdytään riskien seurauksiin, ennakointiin ja vaikutusten lieventämiseen. Tiedon hankinnassa ja käsittelyssä käytetään hyväksi geomediaa.

Yhteinen maailma, 2 op (GE3)

Opintojaksolla tarkastellaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä sekä ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutus ihmisen toimintaan eri alueilla. Tiedon hankinnassa ja käsittelyssä käytetään hyväksi geomediaa.

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op (GE4)

Opintojaksolla syvennetään aikaisemmilta opinnoilta hankittuja tietoja ja taitoja. Niitä sovelletaan tutkimuksen toteuttamisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. Opintojakson keskeisiä näkökulmia ovat geomedian sovellukset maantieteellisissä tutkimuksessa ja tietojen hankinnassa. Opintojaksolla tutustutaan aluesuunnittelun tasoihin ja tavoitteisiin sekä kansalaisten mahdollisuuksiin vaikuttaa ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Maantieteen kertaus, 1 op (GE5)

Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso. Laajuus: 1 op. Suoritusmerkintä.