Maantiede

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Ihminen ja ympäristö, 4 op (HI1.GE1)

Yhteinen opintojakso historian kanssa, kuvaus historian kohdalla.

Valinnaiset opintojaksot

Sininen planeetta, 2 op (GE2)

Opintojaksossa tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä Maan planetaarisuudesta, luonnonmaisemien muodostumisesta ja luonnonriskien ilmenemisistä ja perehdytään riskien seurauksiin, ennakointiin ja vaikutusten lieventämiseen. Tiedon hankinnassa ja käsittelyssä käytetään hyväksi geomediaa.

Yhteinen maailma, 2 op (GE3)

Opintojaksolla tarkastellaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä sekä ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutus ihmisen toimintaan eri alueilla. Tiedon hankinnassa ja käsittelyssä käytetään hyväksi geomediaa.

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op (GE4)

Opintojaksolla syvennetään aikaisemmilta opinnoilta hankittuja tietoja ja taitoja. Niitä sovelletaan tutkimuksen toteuttamisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. Opintojakson keskeisiä näkökulmia ovat geomedian sovellukset maantieteellisissä tutkimuksessa ja tietojen hankinnassa. Opintojaksolla tutustutaan aluesuunnittelun tasoihin ja tavoitteisiin sekä kansalaisten mahdollisuuksiin vaikuttaa ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Maantieteen kertaus, 1 op (GE5)

Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso. Laajuus: 1 op. Suoritusmerkintä.

LOPS16

Pakollinen kurssi GE1 on suoritettava ennen syventäviä kursseja. GE4 ei sovellu suoritettavaksi tenttimällä, se suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman lähellä ylioppilastutkinnon maantieteen koetta.

Pakollinen kurssi

GE1 Maailma muutoksessa

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa, hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta ja pohditaan myös mahdollisuuksia ennakoida, varautua ja sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

GE2 Sininen planeetta

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä.

GE3 Yhteinen maailma

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla.

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

Koulukohtainen soveltava kurssi

GE5 Maantieteen kertauskurssi

Yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssin laajuus: 0,5 kurssia. Suoritusmerkintä.