Ortodoksinen uskonto

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO1)

Opiskelija tutustuu uskontoon ilmiönä. Opiskelija tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritaustaa, yhteisiä piirteitä ja eroavaisuuksia. Opiskelija oppii tunnistamaan eri katsomusten merkitystä ihmisten elämässä.

Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

Opiskelija tuntee ortodoksisen kirkon synnyn, historian ja kehityksen ja kykenee määrittelemään ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset. Opiskelija tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja niiden merkitystä sekä tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

Valinnaiset opintojaksot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opiskelija omaksuu Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneiden uskontojen keskeisiä piirteitä. Opiskelija hallitsee hindulaisuuden, buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden, taolaisuuden, shintolaisuuden opetuksia ja oppii ymmärtämään muiden kulttuurien perinnettä. Opiskelija tuntee luonnonuskontojen ominaispiirteitä ja perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UO4)

Opiskelija perehtyy Suomen uskontotilanteeseen sekä uskonnon ilmenemisen eri muotoihin. Opiskelijan ymmärrys uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta laajenee ja hän osaa jäsentää Suomessa vaikuttavien uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja merkitystä.

Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op (UO5)

Opiskelija perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä. Uskonnolliseen symboliikkaan tutustumalla opiskelija oppii hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta. Jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri ja ikonitaide ortodoksisen taiteen erityispiirteinä.

Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op (UO6)

Opiskelija tutustuu uskontoihin liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja kehittää taitoaan arvioida uskonnon ja median välistä suhdetta. Opiskelija tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä.

LOPS16

Kurssien suoritusjärjestys valintakortin mukaan.

Ortodoksisen uskonnon opiskelijat voivat osallistua ev.lut. uskonnon syventäville kursseille. UE3 = UO3, UE4 = UO4 ja UE6 = UO6. Kurssin UO5 voi suorittaa ainoastaan tenttimällä.

Pakolliset kurssit

UO1 Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam

Opiskelija osaa määritellä, millainen ilmiö uskonto on. Opiskelija tuntee juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon yhteistä kulttuuritaustaa sekä pyhien kirjojen merkitystä ja kykenee ymmärtämään Lähi-idän uskontojen kulttuurillisia vaikutuksia Euroopassa. Opiskelija tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä sekä oppii tunnistamaan eri katsomusten merkitystä ihmisen arjessa. 

UO2 Ortodoksisuus maailmassa

Opiskelija tuntee ortodoksisen kirkon synnyn, historian ja kehityksen ja kykenee määrittelemään ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan. Opiskelija tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja niiden merkitystä sekä tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

UO3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Opiskelija omaksuu Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneiden uskontojen keskeisiä piirteitä. Opiskelija tietää hindulaisuuden, buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden, taolaisuuden, shintolaisuuden opetuksia sekä oppii ymmärtämään muiden kulttuurien perinnettä. Opiskelija tuntee luonnonuskontojen ominaispiirteitä ja perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

UO4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa

Opiskelija perehtyy Suomen uskontotilanteeseen sekä uskonnon ilmenemisen eri muotoihin. Opiskelija perehtyy uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen ja osaa jäsentää Suomessa vaikuttavien uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja merkitystä.

UO5 Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa

Opiskelija perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä. Uskonnolliseen symboliikkaan tutustumalla opiskelija oppii hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta. Jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri ja ikonitaide ortodoksisen taiteen erityispiirteinä.

UO6 Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa

Opiskelija tutustuu uskontoihin liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja kehittää taitoaan arvioida uskonnon ja median välistä suhdetta.