Ortodoksinen uskonto

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op (UO1)

Opiskelija tutustuu uskontoon ilmiönä. Opiskelija tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin kulttuuritaustaa, yhteisiä piirteitä ja eroavaisuuksia. Opiskelija oppii tunnistamaan eri katsomusten merkitystä ihmisten elämässä.

Ortodoksisuus maailmassa, 2 op (UO2)

Opiskelija tuntee ortodoksisen kirkon synnyn, historian ja kehityksen ja kykenee määrittelemään ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset. Opiskelija tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja niiden merkitystä sekä tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

Valinnaiset opintojaksot

Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op (UO3)

Opiskelija omaksuu Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneiden uskontojen keskeisiä piirteitä. Opiskelija hallitsee hindulaisuuden, buddhalaisuuden, kungfutselaisuuden, taolaisuuden, shintolaisuuden opetuksia ja oppii ymmärtämään muiden kulttuurien perinnettä. Opiskelija tuntee luonnonuskontojen ominaispiirteitä ja perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op (UO4)

Opiskelija perehtyy Suomen uskontotilanteeseen sekä uskonnon ilmenemisen eri muotoihin. Opiskelijan ymmärrys uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta laajenee ja hän osaa jäsentää Suomessa vaikuttavien uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja merkitystä.

Ortodoksisuuden ja taiteen vuorovaikutus, 2 op (UO5)

Opiskelija perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä. Uskonnolliseen symboliikkaan tutustumalla opiskelija oppii hahmottamaan uskonnon ja taiteen suhdetta. Jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri ja ikonitaide ortodoksisen taiteen erityispiirteinä.

Ortodoksisuus, tiede ja media, 2 op (UO6)

Opiskelija tutustuu uskontoihin liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa ja kehittää taitoaan arvioida uskonnon ja median välistä suhdetta. Opiskelija tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä.