Opinto-ohjaus

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Minä opiskelijana, 2 op (OP1)

Tutustutaan lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon. Harjaannutaan lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten

kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Pohditaan elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op (OP2)

Kehitetään edelleen itsetuntemusta sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitoja. Perehdytään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle. Tutustutaan toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan. Lisätään työelämätaitoja sekä syvennetään työelämätuntemusta.

Valinnaiset opintojaksot

Lukioon perehdyttäminen, 1 op (OP3)

Opintojaksolla perehdytään lukio-opinnoissa ja ylioppilaskirjoituksissa vaadittavien TVT- taitojen harjoitteluun. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Johtajuus ja yrittäjyys, 2 op (OP4)

Opintojakso on Kuhmon Rotaryklubi ry:n järjestämä johtajuus- ja yrittäjyysopintojakso nuorille. Ryla-opintojakso sisältää puheenvuoroja ja tehtäviä sekä tutustumiskäyntejä. Teemoina ovat yrittäjyys, johtaminen, vaikuttaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot.