Kemia

Päivitetty 25.1.2024

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Kemian perusteet, 2 op (KE1.KE2)

Opintojaksolla on tarkoitus saada kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan sekä saada valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi jaksollinen järjestelmä, atomin rakenne, puhtaat aineet, seokset ja erotusmenetelmät, ainemäärä ja konsentraatio, alkuaineiden ja yhdisteiden vahvat ja heikot sidokset sekä poolisuus. Lisäksi tutustutaan luonnontieteellisen tiedon luonteeseen, sen kehittymiseen sekä tieteellisiin tapoihin tuottaa tietoa ja opitaan tutkimaan kokeellisesti esimerkiksi seoksen koostumusta tai pitoisuutta.

Valinnaiset opintojaksot

Molekyylit ja mallit, 2 op (KE3)

Opintojaksolla opitaan käyttämään tietoa hiilen yhdisteistä sekä ainemäärän ja konsentraation käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä. Lisäksi tavoitteena on oppia ymmärtämään, kuinka tieto hiiliyhdisteistä rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi hiilivetyjen sekä hiilen happi- ja typpiyhdisteiden funktionaaliset ryhmät, hiilen yhdisteiden rakenteiden mallintaminen ja ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla, hiiliyhdisteiden rakenne- ja stereoisomeria sekä kvanttimekaaninen atomimalli.

Kemiallinen reaktio, 2 op (KE4)

Opintojaksolla on tavoitteena saada kokonaiskuva kemiallisten reaktioiden moninaisuudesta ja merkityksestä elinympäristössämme ja oppia soveltamaan niihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä sekä nykyteknologian sovelluksissa ja ymmärtää aineen häviämättömyyden merkitys kemiassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi erilaiset kemialliset reaktiot, niiden symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen sekä ideaalikaasun tilanyhtälö ja ainemäärä.

Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op (KE5)

Opintojaksolla on tavoitteena oppia ymmärtämään kemiallisen energian varastoinnin ja hyödyntämisen periaatteita, perustelemaan mielipiteitä keskustelussa energiaratkaisuista, tuntemaan yhteiskunnassa merkittävien metallien kierrätystä ja kiertotalouden periaatteita sekä niihin liittyviä ratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on oppia ymmärtämään energian häviämättömyys kemiallisissa reaktioissa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi metallit, energianmuutokset kemiallisissa reaktioissa, hapetus-pelkistysreaktiot ja sähkökemia.

Kemiallinen tasapaino, 2 op (KE6)

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan kemian merkitys terveyteen ja ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Tavoitteena on oppia tutkimaan kokeellisesti ja käyttämään laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi kemiallisen reaktion nopeus, hapot ja emäkset, kemiallinen tasapaino ja tasapainoreaktiot.

Kemian kertaus, 2 op (KE7)

Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään kemian keskeisiä sisältöjä sekä valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

Kokeellinen kemia, 1 op (KE8)

Opintojaksolla syvennetään kemian osaamista ja ymmärtämistä kokeellisten töiden avulla, opitaan työskentelemään turvallisesti, analysoidaan tuloksia sekä tehdään niistä johtopäätöksiä, tutustutaan kemian mallintamiseen sekä tutkimiseen liittyviin tietokoneohjelmistoihin. Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti kemian valinnaisia opintojaksoja valitseville.