Psykologia

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS1)

Psykologian opintojakso toimiva ja oppiva ihminen on kaikille opiskelijoille pakollinen psykologian opintojakso. Lukion uuden oppiaineen ainoaa pakollista opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Opiskelija saa perustiedot psykologia tieteestä ja sen soveltamisen mahdollisuuksista.

Valinnaiset opintojaksot

Kehittyvä ihminen, 2 op (PS2)

Opiskelija perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija tutustuu erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehityspsykologisiin teorioihin ja tutkimuksiin ja oppii ymmärtämään miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS3)

Opiskelija ymmärtää kognitiivisten perustoimintojen eli havaitsemisen, muistin ja tarkkaavaisuuden perusprosesseja. Opiskelija oppii ymmärtämään miten hermoston toimintaa ja kognitiivisia perusprosesseja tutkitaan.

Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS4)

Opiskelija ymmärtää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen merkityksen ja osaa kuvailla mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. Opiskelija osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS5)

Opiskelija osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena. Persoonallisuusteorioihin, persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa käsitteleviin tutkimuksiin ja tutkimusmenetelmiin perehtymällä opiskelija ymmärtää persoonallisuuden käsitteen laajuuden.

Sosiaalipsykologia, 2 op (PS6)

Sosiaalipsykologian opintojakson aikana perehdytään sosiaalipsykologian keskeiseen käsitteistöön ja tieteelliseen tutkimustietoon.

Opiskelijat pääsevät tutustumaan sekä vanhoihin sosiaalipsykologian klassikkotutkimuksiin että ajankohtaiseen alan tutkimustietoon.

Opintojakson aikana käydään läpi ryhmään kuulumisen merkitystä ja problematiikkaa.

Kohti psykologian ylioppilaskoetta, 1 op (PS7)

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka aikovat osallistua psykologian yo-kokeeseen. Kerrataan lukion psykologian opintojaksojen keskeistä sisältöä. Opintojakson aikana opiskelija kykenee kehittämään omaa vastaustekniikkaansa. Opiskelijan psykologian osaaminen ja asioiden soveltamisen taito vahvistuvat.

Rentoudu ja hallitse stressiä, 2 op (PS8)

Opintojakso keskittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen syventämällä opintojakson ”Tunteet ja mielenterveys” teemoja käytännön harjoituksilla. Opintojakso on myös osa turvallisuusopintoja. Jakson aikana luodaan kokonaiskuva stressin käsitteestä ja siitä, miten stressiä voi yrittää hallita. Jakson pääasiallisena tavoitteena on tutustua erilaisiin palautumista edistäviin menetelmiin/ harjoitteisiin ja löytää niistä itselleen parhaiten sopivia menetelmiä/harjoitteita. Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää, mikä merkitys stressinhallinnalla on yksilön hyvinvoinnille sekä sen kautta yksilön ja yhteisön turvallisuudelle. Opintojakson voi suorittaa lukio-opintojen alku-, keski- tai loppuvaiheessa.

LOPS16

Pakollinen kurssi suoritetaan ensimmäiseksi. Tämän jälkeen kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Pakollista kurssia ei yleensä suoriteta tenttimällä.

Pakollinen kurssi

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Opiskelija tutustuu psykologiaan tieteenä ja ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelija ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä. Opiskelija perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja kykenee arvioimaan omaa opiskeluaan sen pohjalta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

PS2 Kehittyvä ihminen

Opiskelija perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija tutustuu erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehityspsykologisiin teorioihin ja tutkimuksiin ja oppii ymmärtämään miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen

Opiskelija ymmärtää kognitiivisten perustoimintojen eli havaitsemisen, muistin ja tarkkaavaisuuden periaatteita sekä tietää, miten hermoston toimintaa ja kognitiivisia perusprosesseja tutkitaan.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Opiskelija ymmärtää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen merkityksen ja osaa kuvailla mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. Opiskelija osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Persoonallisuusteorioihin, persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa käsitteleviin tutkimuksiin sekä tutkimusmenetelmiin perehtymällä opiskelija ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena.

Koulukohtainen syventävä kurssi

PS6 Sosiaalipsykologia

Opiskelija ymmärtää ihmisen sosiaalisen toiminnan perusteet ja tuntee sosiaalisen vaikuttamisen keinoja. Opiskelija ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä ja saa valmiuksia analysoida ryhmien vuorovaikutusprosesseja. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa sekä ymmärtää ympäröivän kulttuurin merkityksen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Numeroarvostelu.

 

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

PS7 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssilla kerrataan psykologian kurssien keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä psykologian reaalikokeeseen valmentautuen. Kurssin laajuus 0,5 kurssia ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.