Psykologia

Pakollinen kurssi suoritetaan ensimmäiseksi. Tämän jälkeen kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Pakollista kurssia ei yleensä suoriteta tenttimällä.

Pakollinen kurssi

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Opiskelija tutustuu psykologiaan tieteenä ja ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelija ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä. Opiskelija perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja kykenee arvioimaan omaa opiskeluaan sen pohjalta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

PS2 Kehittyvä ihminen

Opiskelija perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija tutustuu erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehityspsykologisiin teorioihin ja tutkimuksiin ja oppii ymmärtämään miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen

Opiskelija ymmärtää kognitiivisten perustoimintojen eli havaitsemisen, muistin ja tarkkaavaisuuden periaatteita sekä tietää, miten hermoston toimintaa ja kognitiivisia perusprosesseja tutkitaan.

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Opiskelija ymmärtää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen merkityksen ja osaa kuvailla mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. Opiskelija osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen

Persoonallisuusteorioihin, persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa käsitteleviin tutkimuksiin sekä tutkimusmenetelmiin perehtymällä opiskelija ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden. Opiskelija osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena.

Koulukohtainen syventävä kurssi

PS6 Sosiaalipsykologia

Opiskelija ymmärtää ihmisen sosiaalisen toiminnan perusteet ja tuntee sosiaalisen vaikuttamisen keinoja. Opiskelija ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä ja saa valmiuksia analysoida ryhmien vuorovaikutusprosesseja. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa sekä ymmärtää ympäröivän kulttuurin merkityksen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Numeroarvostelu.

 

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI

PS7 Yo-kokeeseen valmentava kurssi

Kurssilla kerrataan psykologian kurssien keskeisiä sisältöjä ja harjoitellaan erityyppisiä tehtäviä psykologian reaalikokeeseen valmentautuen. Kurssin laajuus 0,5 kurssia ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.