Psykologia

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op (PS1)

Psykologian opintojakso toimiva ja oppiva ihminen on kaikille opiskelijoille pakollinen psykologian opintojakso. Lukion uuden oppiaineen ainoaa pakollista opintojaksoa ei voi suorittaa tenttimällä. Opiskelija saa perustiedot psykologia tieteestä ja sen soveltamisen mahdollisuuksista.

Valinnaiset opintojaksot

Kehittyvä ihminen, 2 op (PS2)

Opiskelija perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija tutustuu erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehityspsykologisiin teorioihin ja tutkimuksiin ja oppii ymmärtämään miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op (PS3)

Opiskelija ymmärtää kognitiivisten perustoimintojen eli havaitsemisen, muistin ja tarkkaavaisuuden perusprosesseja. Opiskelija oppii ymmärtämään miten hermoston toimintaa ja kognitiivisia perusprosesseja tutkitaan.

Tunteet ja mielenterveys, 2 op (PS4)

Opiskelija ymmärtää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen merkityksen ja osaa kuvailla mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä. Opiskelija osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op (PS5)

Opiskelija osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena. Persoonallisuusteorioihin, persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa käsitteleviin tutkimuksiin ja tutkimusmenetelmiin perehtymällä opiskelija ymmärtää persoonallisuuden käsitteen laajuuden.

Sosiaalipsykologia, 2 op (PS6)

Sosiaalipsykologian opintojakson aikana perehdytään sosiaalipsykologian keskeiseen käsitteistöön ja tieteelliseen tutkimustietoon.

Opiskelijat pääsevät tutustumaan sekä vanhoihin sosiaalipsykologian klassikkotutkimuksiin että ajankohtaiseen alan tutkimustietoon.

Opintojakson aikana käydään läpi ryhmään kuulumisen merkitystä ja problematiikkaa.

Kohti psykologian ylioppilaskoetta, 1 op (PS7)

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka aikovat osallistua psykologian yo-kokeeseen. Kerrataan lukion psykologian opintojaksojen keskeistä sisältöä. Opintojakson aikana opiskelija kykenee kehittämään omaa vastaustekniikkaansa. Opiskelijan psykologian osaaminen ja asioiden soveltamisen taito vahvistuvat.

Rentoudu ja hallitse stressiä, 2 op (PS8)

Opintojakso keskittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen syventämällä opintojakson ”Tunteet ja mielenterveys” teemoja käytännön harjoituksilla. Opintojakso on myös osa turvallisuusopintoja. Jakson aikana luodaan kokonaiskuva stressin käsitteestä ja siitä, miten stressiä voi yrittää hallita. Jakson pääasiallisena tavoitteena on tutustua erilaisiin palautumista edistäviin menetelmiin/ harjoitteisiin ja löytää niistä itselleen parhaiten sopivia menetelmiä/harjoitteita. Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää, mikä merkitys stressinhallinnalla on yksilön hyvinvoinnille sekä sen kautta yksilön ja yhteisön turvallisuudelle. Opintojakson voi suorittaa lukio-opintojen alku-, keski- tai loppuvaiheessa.