Terveystieto

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Terveys voimavarana, 2 op (TE1)

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan ihmisen voimavaroja ja terveyttä määritteleviä tekijöitä sekä selittämään eri terveyskulttuurien muodostumista ja arvioimaan niiden vaikutusta terveydelle. Opintojaksolla sovelletaan eri sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita elintapojen omaksumisen selittämisessä. Lisäksi opitaan tunnistamaan omiin elintapoihin vaikuttavia tekijöitä ja arvioimaan elintapojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle ja antamaan ehdotuksia terveyttä edistävistä elintavoista tai vaarantavien elintapojen ehkäisystä.

Valinnaiset opintojaksot

Terveys ja ympäristö, 2 op (TE2)

Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää monipuolista tutkimus- ja arkitietoa sekä vertailemaan lähteiden luotettavuutta. Tutustumme terveysviestinnän muotoihin ja vaikutuskeinoihin sekä analysoimme terveysviestinnän merkitystä terveyskäsityksille ja terveydelle. Fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön vaikutukset terveyteen ovat opintojakson keskeisiä teemoja. Opiskelija oppii arvioimaan omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä ympäristön terveydelle ja terveellisyydelle. Myös riippuvuuden muodot ja niiden syntyyn vaikuttavat tekijät sekä terveys- ja muut haitat käydään opintojaksossa läpi.

Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE3)

Opintojaksossa tutustutaan terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn eri aikakausina. Käymme läpi keskeisiä tarttumattomien ja tartuntatautien hoitoa ja ehkäisyä sekä arvioimme sairauksien ja tautien merkitystä yksilöstä yhteiskuntaan. Tarkastelemme myös sosiaali- ja terveyspalveluita ja miten niihin hakeudutaan erilaisissa tilanteissa. Tärkeinä teemoina ovat opintojaksossa terveyteen ja sairauksiin liittyvät eettiset kysymykset ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti.

Terveystiedon kertaus, 1 op (TE4)

Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso. Laajuus: 1 op. Suoritusmerkintä.

Ensiapuvalmiudet, 1 op (TE5)

Opintojaksolla käydään läpi ensiavun perusteet. Ensiapuvalmiudet ovat osa lukion turvallisuusopintoja.

LOPS16

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

Pakollinen kurssi

TE1 Terveyden perusteet

Kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisössä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksen teossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveydenongelmien kehittäminen ja mielenterveyden suojaaminen.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristön yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

TE3 Terveyttä tutkimassa

Kurssilla luodaan kokonaiskuva terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveydenosaamistaan aktiivisena kansalaisena.

Koulukohtainen soveltava kurssi

TE4 Terveystiedon kertauskurssi

Yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssin laajuus: 0,5 kurssia. Suoritusmerkintä.