Terveystieto

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Terveys voimavarana, 2 op (TE1)

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan ihmisen voimavaroja ja terveyttä määritteleviä tekijöitä sekä selittämään eri terveyskulttuurien muodostumista ja arvioimaan niiden vaikutusta terveydelle. Opintojaksolla sovelletaan eri sosiaalipsykologisia malleja ja teorioita elintapojen omaksumisen selittämisessä. Lisäksi opitaan tunnistamaan omiin elintapoihin vaikuttavia tekijöitä ja arvioimaan elintapojen merkitystä omalle ja lähiympäristön terveydelle ja antamaan ehdotuksia terveyttä edistävistä elintavoista tai vaarantavien elintapojen ehkäisystä.

Valinnaiset opintojaksot

Terveys ja ympäristö, 2 op (TE2)

Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää monipuolista tutkimus- ja arkitietoa sekä vertailemaan lähteiden luotettavuutta. Tutustumme terveysviestinnän muotoihin ja vaikutuskeinoihin sekä analysoimme terveysviestinnän merkitystä terveyskäsityksille ja terveydelle. Fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön vaikutukset terveyteen ovat opintojakson keskeisiä teemoja. Opiskelija oppii arvioimaan omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä ympäristön terveydelle ja terveellisyydelle. Myös riippuvuuden muodot ja niiden syntyyn vaikuttavat tekijät sekä terveys- ja muut haitat käydään opintojaksossa läpi.

Terveys ja yhteiskunta, 2 op (TE3)

Opintojaksossa tutustutaan terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn eri aikakausina. Käymme läpi keskeisiä tarttumattomien ja tartuntatautien hoitoa ja ehkäisyä sekä arvioimme sairauksien ja tautien merkitystä yksilöstä yhteiskuntaan. Tarkastelemme myös sosiaali- ja terveyspalveluita ja miten niihin hakeudutaan erilaisissa tilanteissa. Tärkeinä teemoina ovat opintojaksossa terveyteen ja sairauksiin liittyvät eettiset kysymykset ja terveyden eriarvoisuus Suomessa ja globaalisti.

Terveystiedon kertaus, 1 op (TE4)

Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso. Laajuus: 1 op. Suoritusmerkintä.

Ensiapuvalmiudet, 1 op (TE5)

Opintojaksolla käydään läpi ensiavun perusteet. Ensiapuvalmiudet ovat osa lukion turvallisuusopintoja.