Filosofia

Kurssien suoritusjärjestys on ensimmäisen kurssin suorittamisen jälkeen vapaa

Pakolliset kurssit

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun

Kurssilla tutustutaan filosofian luonteeseen ja menetelmiin sekä filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin.

FI2 Etiikka

Kurssilla perehdytään filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin

Valtakunnalliset syventävät kurssit

FI3 Yhteiskuntafilosofia

Kurssilla perehdytään yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon.

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Kurssilla hahmotetaan filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta.

Koulukohtainen soveltava kurssi

FI5 Filosofian kertauskurssi

Yo-kokeeseen valmentava kurssi. Kurssin laajuus 0,5 kurssia. Suoritusmerkintä.