Filosofia

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op (FI1)

Opintojaksolla opiskelija oppii hahmottamaan mitä filosofia ja filosofinen ajattelu ovat. Hän harjoittelee selkeän ajattelun ja argumentaation perusteita ja oppii punnitsemaan filosofisia ongelmia esimerkiksi muodostamalla kysymyksiä, ajatuskokeita ja esittämällä omia näkemyksiään perustellen.

Sisällöllisesti opintojaksolla perehdytään filosofian historian keskeisiin kehityslinjoihin niin logiikan, metafysiikan, kuin tietoteoriankin osalta. Keskeiset kysymykset muotoutuvat olemisen, tietämisen ja argumentoimisen ongelmien ympärille. Näitä ongelmia tarkastellaan erilaisten ajatuskokeiden ja esimerkkien kautta, samalla tutustuen filosofian historiassa esiintyviin klassisiin näkemyseroihin eri teemoista.

Etiikka, 2 op (FI2)

Etiikan opintojakson keskeisin tavoite on tarjota opiskelijalle tärkeitä työkaluja oman moraalisen toimintansa ja kehityksensä reflektoimiseen sekä toisten moraalisten toimijoiden motiivien arvioimiseen. Opintojaksolla moraalia tarkastellaan perin pohjin. Kysytään esimerkiksi, mitä ”hyvällä” tai ”oikealla” tarkoitetaan. Samalla tutustutaan erilaisiin filosofian historian tarjoamiin vastauksiin näitä kysymyksiä ajatellen. Opiskelija saa käsitteellisiä työkaluja myös oman moraalisen näkökulmansa hahmottamiseen, ilmaisemiseen ja kehittämiseen. Näiden käsitteiden käyttöä harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan. Lopulta tarkastellaan yleisimpiä moraalisia ongelmia ja pohditaan niihin valmiiksi esitettyjä ratkaisuja sekä keksitään uusia.

Valinnaiset opintojaksot

Yhteiskuntafilosofia, 2 op (FI3)

Jokaisen poliittisen puolueen arvojen joukossa etunenässä mainitaan tasa-arvo, demokratia ja vapaus. Jos kaikilla puolueilla on samat arvot, miksi on erilaisia puolueita? Tasa-arvo ja vapaus, yhteiskunta ja yhteisö, demokratia ja diktatuuri, sosialismi ja liberalismi sekä konservatismi. Kaikkia näitä sanoja voidaan ja on hyvä tarkastella filosofisina ongelmina ja asioina, joita me ihmiset tarkastelemme mitä erilaisimmin tavoin. Tällä opintojaksolla tarkastelemme perinpohjin näin eettisesti latautuneiden ja painavien termien historiallista ja käsitteellistä perustaa.

Emme voi ymmärtää nykyaikaista maailmaa ilman näitä käsitteitä ja siksi on hyvä tietää, mitä niillä tarkoitetaan erilaisissa asiayhteyksissä. Ei ole itsestään selvää, että demokratia tarkoittaa meillä samaa asiaa kuin muualla. Opintojaksolla perehdytään yleisimpiin tapoihin käsittää ja oikeuttaa valtaa ja yhteiskunnan rakenteita. Tällä viitataan niin yleisiin tapoihin ilmaista asioita kuin myös yhteiskuntafilosofian klassikoiden näkemyksiä. Opiskelijat ottavat opintojaksolla kantaa itse näihin ongelmiin.

Totuus, 2 op (FI4)

Tällä vaikuttavasti nimetyllä opintojaksolla keskitytään tietoteoriaan ja tieteen filosofiaan, metafysiikkaan, sekä mielen filosofiaan. Opintojakso täydentää monia FI1-opintojakson aihealueita. Opiskelija oppii hahmottamaan sen, miten arkiajattelussa itsestään selviltä tuntuvat käsitteet, kuten tieto, tietoisuus, tunteet ja oleminen voidaan kyseenalaistaa ja pohtii filosofisia ongelmatilanteita, joissa niitä on pakko määritellä uudelleen.

Kohti filosofian ylioppilaskoetta, 1 op (FI5)

Opintojaksolla kerrataan lukion filosofian keskeiset asiat ja harjoitellaan ylioppilaskokeessa kohdattaviin erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamista. Opintojakso huipentuu preliminäärikokeeseen, joka antaa opiskelijalle hyvän kuvan siitä, millaiseen arvosanaan osaaminen riittää, ja mitä kannattaa parantaa.