Ruotsi

Päivitetty 19.5.2023

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (RUB11)

Opintojaksolla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla.

Ruotsin kieli arjessani, 3 op (RUB12)

Opintojakson aikana harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia arkeen liittyviä vuorovaikutustilanteita sekä keskustelun ylläpitämiseen tarvittavia strategioita ja ääntämistä. Tavoitteena on myös pohtia eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä.

Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)

Tavoitteena on oppia kertomaan omasta kotimaasta ja -seudusta ruotsiksi, tutustua suomenruotsalaisuuteen ja/tai ruotsinsuomalaisuuteen, kehittää tekstinlukutaitoja ja kykyä tuottaa omaa tekstiä sekä vahvistaa kurssin aihepiirien sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssin aikana voidaan esimerkiksi laatia aihepiiriin liittyvä pieni esitelmä tai muu tuotos, joka esitetään ja arvioidaan pienryhmissä vertaisarviointina.

Ympäristömme, 2 op (RUB14)

Opintojakson aikana harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja omien tekstien tuottamista. Vahvistetaan aihepiirien sanaston ja teksteissä olevien / tarvittavien rakenteiden hallintaa sekä mielipiteen perustelemista. Kurssin yhtenä tuotoksena voi olla esimerkiksi aihepiiriin liittyvä puhe, joka esitetään ja arvioidaan pienryhmissä.

Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)

Opintojakson tavoitteena on harjoitella työelämässä ja työnhaussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja, oppia opiskelu- ja työsanastoa, syventää tekstinlukustrategioita ja harjoitella muodollisissa tilanteissa (mm. työhakemus, työhaastattelu) tarvittavaa kielitaitoa. Tavoitteena on myös tutustua opiskelu-, työ- ja yhteistyömahdollisuuksiin Pohjoismaissa ja harjoitella esimerkiksi tiedon tiivistämistä ja/tai videomuotoisen tuotoksen tekemistä.

Valinnaiset opintojaksot

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUB16)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa suullisen viestinnän ja puhutun kielen ymmärtämisen taitoja, aktivoida ja kerrata aiemmin käytyjen opintojaksojen aihepiirien sanastoa ja valmistautua Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeeseen (erillinen todistus). Lisäksi omaa suullista kielitaitoa arvioidaan suhteessa kehittyvän kielitaidon taitotasokuvauksiin. Sisällöt koostuvat jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteista. Opintojakson aikana hyödynnetään mahdollisuuksien ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan ajankohtaisia aiheita ja monimediaisia materiaaleja.

Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)

Opintojakson tavoitteena on syventää erityisesti tekstin lukemis- ja tuottamistaitoja, tutustua eri tekstityyppien piirteisiin ja hioa kirjallista ilmaisua. Kerrataan rakenteita ja vahvistetaan aihepiirien sanastoa ja kuullunymmärtämistä. Opintojakson aikana tai lopussa suoritetaan ylioppilaskokeen preliminäärikoe tai muu vastaava laaja koe.

Lue, kuuntele ja kirjoita paremmin, 2 op (RUB18)

Opintojaksolla käsitellään esimerkiksi ajankohtaisia aiheita tai kulttuuriaiheita eri tekstilajeja ja medioita hyödyntäen. Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä eri medioita hyödyntäen, vahvistetaan luetunymmärrystaitoa ja kirjoitetaan erilaisia kirjallisia tuotoksia. Samalla laajennetaan sanavarastoa ja kerrataan aiemmin opittuja rakenteita.

Opintojakso on tarkoitettu käytäväksi pakollisten opintojaksojen jälkeen ja sitä suositellaan erityisesti ylioppilaskokeeseen osallistuville.

Kertaa ruotsin perusasioita, 2 op (RUB19)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joille ruotsi on peruskoulussa tuottanut vaikeuksia tai jotka kokevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Jakson aikana edetään rauhalliseen tahtiin kerraten ja vahvistaen peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Tavoitteena on saavuttaa sellainen taso, josta on helppo jatkaa pakollisten opintojaksojen opiskelua. Opintojakson voi käydä myös lukio-opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. Tarkka sisältö määräytyy opiskelijoiden toiveiden ja tason mukaisesti. Opintojaksoa ei suositella tentittäväksi.

Kohti ruotsin ylioppilaskoetta, 2 op (RUB110)

Opintojakson tavoitteena on valmistautua ylioppilaskokeeseen. Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti kielikokeen eri tehtävätyyppejä ja palautetaan mieliin pakollisten ja valinnaisten opintojen aikana käytyä kielioppia, käsiteltyjä aihepiirejä ja aihepiirisanastoja. Lisäksi laajennetaan kielen rakenteiden tarkempaa tuntemusta opiskelijaryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.