Ruotsi

Pakolliset opintojaksot (LOPS21)

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op (RUB11)

Opintojaksolla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla.

Ruotsin kieli arjessani, 3 op (RUB12)

Opintojakson aikana harjoitellaan vapaamuotoisia ja tuttavallisia arkeen liittyviä vuorovaikutustilanteita sekä keskustelun ylläpitämiseen tarvittavia strategioita ja ääntämistä. Tavoitteena on myös pohtia eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä.

Kulttuuri ja mediat, 2 op (RUB13)

Tavoitteena on oppia kertomaan omasta kotimaasta ja -seudusta ruotsiksi, tutustua suomenruotsalaisuuteen ja/tai ruotsinsuomalaisuuteen, kehittää tekstinlukutaitoja ja kykyä tuottaa omaa tekstiä sekä vahvistaa kurssin aihepiirien sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssin aikana voidaan esimerkiksi laatia aihepiiriin liittyvä pieni esitelmä tai muu tuotos, joka esitetään ja arvioidaan pienryhmissä vertaisarviointina.

Ympäristömme, 2 op (RUB14)

Opintojakson aikana harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja omien tekstien tuottamista. Vahvistetaan aihepiirien sanaston ja teksteissä olevien / tarvittavien rakenteiden hallintaa sekä mielipiteen perustelemista. Kurssin yhtenä tuotoksena voi olla esimerkiksi aihepiiriin liittyvä puhe, joka esitetään ja arvioidaan pienryhmissä.

Opiskelu- ja työelämä, 2 op (RUB15)

Opintojakson tavoitteena on harjoitella työelämässä ja työnhaussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja, oppia opiskelu- ja työsanastoa, syventää tekstinlukustrategioita ja harjoitella muodollisissa tilanteissa (mm. työhakemus, työhaastattelu) tarvittavaa kielitaitoa. Tavoitteena on myös tutustua opiskelu-, työ- ja yhteistyömahdollisuuksiin Pohjoismaissa ja harjoitella esimerkiksi tiedon tiivistämistä ja/tai videomuotoisen tuotoksen tekemistä.

Valinnaiset opintojaksot

Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op (RUB16)

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa suullisen viestinnän ja puhutun kielen ymmärtämisen taitoja, aktivoida ja kerrata aiemmin käytyjen opintojaksojen aihepiirien sanastoa ja valmistautua Opetushallituksen suullisen kielitaidon kokeeseen (erillinen todistus). Lisäksi omaa suullista kielitaitoa arvioidaan suhteessa kehittyvän kielitaidon taitotasokuvauksiin. Sisällöt koostuvat jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteista. Opintojakson aikana hyödynnetään mahdollisuuksien ja opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan ajankohtaisia aiheita ja monimediaisia materiaaleja.

Kestävä elämäntapa, 2 op (RUB17)

Opintojakson tavoitteena on syventää erityisesti tekstin lukemis- ja tuottamistaitoja, tutustua eri tekstityyppien piirteisiin ja hioa kirjallista ilmaisua. Kerrataan rakenteita ja vahvistetaan aihepiirien sanastoa ja kuullunymmärtämistä. Opintojakson aikana tai lopussa suoritetaan ylioppilaskokeen preliminäärikoe tai muu vastaava laaja koe.

Lue, kuuntele ja kirjoita paremmin, 2 op (RUB18)

Opintojaksolla käsitellään esimerkiksi ajankohtaisia aiheita tai kulttuuriaiheita eri tekstilajeja ja medioita hyödyntäen. Harjoitellaan kuullun ymmärtämistä eri medioita hyödyntäen, vahvistetaan luetunymmärrystaitoa ja kirjoitetaan erilaisia kirjallisia tuotoksia. Samalla laajennetaan sanavarastoa ja kerrataan aiemmin opittuja rakenteita.

Opintojakso on tarkoitettu käytäväksi pakollisten opintojaksojen jälkeen ja sitä suositellaan erityisesti ylioppilaskokeeseen osallistuville.

Kertaa ruotsin perusasioita, 2 op (RUB19)

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joille ruotsi on peruskoulussa tuottanut vaikeuksia tai jotka kokevat tarvitsevansa muistin virkistämistä. Jakson aikana edetään rauhalliseen tahtiin kerraten ja vahvistaen peruskoulussa opiskeltuja asioita, perussanastoa ja keskeisiä rakenteita. Tavoitteena on saavuttaa sellainen taso, josta on helppo jatkaa pakollisten opintojaksojen opiskelua. Opintojakson voi käydä myös lukio-opintojen myöhemmässä vaiheessa, mikäli perusasioiden kertaus on tarpeen. Tarkka sisältö määräytyy opiskelijoiden toiveiden ja tason mukaisesti. Opintojaksoa ei suositella tentittäväksi.

Kohti ruotsin ylioppilaskoetta, 2 op (RUB110)

Opintojakson tavoitteena on valmistautua ylioppilaskokeeseen. Opintojakson aikana harjoitellaan monipuolisesti kielikokeen eri tehtävätyyppejä ja palautetaan mieliin pakollisten ja valinnaisten opintojen aikana käytyä kielioppia, käsiteltyjä aihepiirejä ja aihepiirisanastoja. Lisäksi laajennetaan kielen rakenteiden tarkempaa tuntemusta opiskelijaryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

LOPS16

Kurssien suoritusjärjestys: 1 – 6 numerojärjestyksessä, tarvittaessa kurssi 9 ensimmäisen kurssin jälkeen. Kolme viimeistä kurssia järjestyksessä 8, 7 ja 10. Ensimmäistä kurssia ei saa tenttiä eikä kahta peräkkäistä kurssia.

Pakolliset kurssit

RUB11 Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RUB13 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssin lopussa suoritetaan valtakunnallinen suullinen koe, josta saa erillisen todistuksen. Numeroarvostelu.

RUB17 Kestävä elämätapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Kerrataan rakenteita, sanastoa ja kuuntelua erityisesti ylioppilaskoetta varten.

Koulukohtainen syventävä kurssi

RUB18 Pohjoismaisen kulttuurin kurssi

Kurssilla käsitellään pohjoismaista kulttuuria laaja-alaisesti. Pyritään vahvistamaan toimivan peruskielitaidon kaikkia osa-alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuuntelu, puhuminen) erityisesti ylioppilaskoetta varten. Kurssin aikana tutustutaan tarkemmin johonkin pohjoismaiseen taiteilijaan, kirjailijaan, muusikkoon, näyttelijään tms. laatimalla aiheesta laajahko tuotos, joka esitellään pienryhmissä. Laadintaprosessin aikana harjoitellaan erilaisten tietolähteiden ja tvt:n käyttämistä. Numeroarvostelu, joka suoritetaan loppukokeen, kirjallisten tuotosten sekä tuntityöskentelyn perusteella. Kurssin laajuus: 1 kurssi.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

RUB19 Kertaa perusasioita

Kurssilla opiskellaan ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa rauhalliseen tahtiin. Kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka itse kokevat, että heillä on heikot taidot peruskoulun jälkeen tai jotka opettaja ohjaa kurssille ensimmäisen pakollisen ruotsin lukiokurssin jälkeen. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.

RUB110 Abien preppauskurssi

Kurssilla käsitellään vaihtelevasti eri aihekokonaisuuksia ja painotetaan erityisesti ylioppilaskokeessa esiintyvien tehtävien harjoittelua sekä kuunteluiden että suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Kurssin laajuus: 1 kurssi. Suoritusmerkintä.