Ohjeita lukion toimintaan lukuvuodeksi 2020 – 2021


OHJEITA LUKION TOIMINTAAN LUKUVUODEKSI 2020 – 2021 (10.8.2020)
Nämä ohjeet on laadittu huomioiden mm. OPH:n ohjeet lukiokoulutuksen järjestämiseksi lukuvuonna 2020 – 2021.

KOULUUN JA TYÖPAIKALLE VAIN TERVEENÄ
Lukiolle saa tulla vain terveenä. Mikä opiskelijalla tai henkilöstön jäsenellä on hengitystieinfektio-oireita, kuumetta tai sairauden tuntua, lukiolle tai tiloihin, joissa lukiokoulutusta järjestetään, ei saa tulla ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois. Testiajan saa soittamalla omalle terveysasemalle tai numeroon 116 117.

Jos perheenjäsenellä on oireita, hänenkin tulee käydä testissä.

Jos oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, terveysviranomaiset selvittävät mahdolliset altistuneet ja tarpeen mukaisesti asettavat heidät karanteeniin päätöksellään.

Lukiokoulutusta toteutettaessa pyritään pitämään huolta 1 – 2 metrin turvaväleistä ja huolehditaan hyvästä käsihygieniasta. Tunneilla ja muussa toiminnassa vältetään turhia kohtaamisia ja toimintamalleja, jotka vaarantavat tehokkaan suojautumisen. On toivottavaa, että jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on omat työ- tai opiskeluvälineet. Koulun välineitä lainattaessa kädet tulee pestä/desinfioida sekä ennen lainaamista että sen jälkeen.

Käsien pesua/desifiointia suositellaan sekä tultaessa tiloihin että niistä lähdettäessä.

Koko koulun yhteisiä tilaisuuksia, joissa kaikki ovat sisällä samassa tilassa, pyritään välttämään.

Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvalta matkalta palattaessa noudatetaan valtioneuvoston kulloinkin voimassa olevaa maakohtaista matkustusrajoitussuositusta. Kouluun saa tulla vasta omaehtoisen karanteenin (14 vrk) jälkeen, jos henkilö on ollut riskialueeksi luokitellussa maassa.

Työntekijän riskiryhmään kuulumisen arvioi työterveyshuolto. Riskiryhmään kuuluvan opiskelijan osalta arvion tekee hoitovastuullinen erikoissairaanhoidon yksikkö.

KASVOSUOJAISTEN KÄYTTÄMINEN
Valtakunnallinen suositus saataneen lähiaikoina.

LUKION RUOKAILU
Lukiolaisilla on oikeus maksuttomaan ruokailuun niinä päivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koululla tai muussa paikassa, joka liittyy koulun toimintaan.

Lukiolaiset ruokailevat Tuupalan koulukeskuksen ruokasalissa klo 11.45 – 12.15 välisenä aikana. Ruokailemaan saa mennä aikaisintaan klo 11.40, sillä koronaviruksen toisen aallon välttämiseksi ruokailemassa saa olla yhdellä kertaa normaalia pienempi henkilömäärä. Poikkeuksena ovat ne päivät, jolloin opiskelijalle on koe, joka alkaa klo 11.00.

Ruokasaliin saa mennä vain terveenä ja hygieniaohjeita on noudatettava tarkasti (esim. yskiminen hihaan, käsien huolellinen peseminen/desifiointi). Kaikki ruokailijat istuvat kasvot Tuupalan museolle päin, vastakkain ei siis istuta. Myös ruokaa haettaessa tai ruokaillessa pyritään noudattamaan turvavälejä.

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Lukiossa opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähiopetus, mutta mahdolliseen etäopetukseen siirtymiseen varaudutaan. Mikäli etäopetukseen siirrytään koronavirustartunnasta johtuvasta syystä, siitä tiedotetaan välittömästi opiskelijoille ja heidän huoltajilleen, henkilöstölle sekä muille koulun toimintaan liittyville tahoille. Tiedottamisesta vastaa rehtori. Ennen mahdollista etäopiskeluun siirtymistä asiasta keskustellaan mm. opiskelijakunnan hallituksen edustajien kanssa.

Jos opetusta on suunniteltu toteutettavaksi tilassa, joka on ahdas ja jossa turvavälejä on vaikea pitää, on mahdollista pitää osa kurssin tunneista tai tarvittaessa koko kurssi etäopetuksena. Etäopetusta voidaan antaa myös silloin, jos opettaja on estynyt antamasta lähiopetusta. Etäopetukseen ei kuitenkaan siirrytä ennen kuin asiasta on keskusteltu rehtorin ja opiskelijakunnan edustajien kanssa. Tavoitteena on kuitenkin, että lukion aloittavien opetus toteutettaisiin lähiopetuksena, ainakin lukuvuoden alkupuolella.

Lukio hakee erityisavustusta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi (dead line 24.8.2020). Mikäli avustus myönnetään, se mahdollistaa tavanomaista suuremman panostuksen tukiopetukseen.

OPETUSJÄRJESTELYT POIKKEUKSELLISISSA OLOSUHTEISSA
Aluehallintovirastot antoivat keväällä 2020 päätökset opetustilojen käyttämisestä. Vastaavia päätöksiä saattaa olla välttämätöntä tehdä myös syyslukukaudelle 2020. Tartuntatautilain 58 §:n mukaan kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten ja päiväkotien tilojen sulkemisesta osittain tai kokonaan. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Jos koko koulu tai vain osa siitä siirtyy etäopetukseen, noudatetaan kevään 2020 toimintamallia eli
– tunnit pidetään niinä kellonaikoina, joina ne pidettäisiin normaalioloissakin,
– opetus tapahtuu lähtökohtaisesti Teamsin välityksellä, mutta tarvittaessa voidaan käyttää muitakin sovelluksia,
– jokaisen opiskelijan läsnäolo todennetaan vähintään kerran oppitunnin aikana,
– poissaolot selvitetään normaalien käytänteiden mukaisesti,
– kokeet pidetään etänä,
– opiskelijat perehdytetään etäopetuksen tekniikkaan OP3-kurssin alussa ja tarvittaessa muulla, erikseen sovittavalla tavalla,
– opettajat saavat neuvoja niiltä opettajilta, joiden tehtäviin TVT-asiat kuuluvat, myös muut kollegat antavat tukea,
– mikäli opiskelijalla ei ole vielä omaa päätelaitetta, sen voi saada lainaksi lukiolta, mutta on todennäköistä, että yo-kirjoitusten aikana koulun koneita ei riitä kaikille.

OPPIMISEN OSAAMINEN JA ARVIOINTI
Oppimista ja osaamista arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman linjauksen mukaisesti opetuksen järjestämistavasta riippumatta.

Oppimiseen ja osaamisen arviointiin liittyvien tavoitteiden näkökulmasta lukio-opetusta pystytään järjestämään kokonaan tai osittain etäopetuksena. Etäopetuksen edellyttämistä arviointikäytänteistä sovitaan opettajakunnan kesken ja niistä keskustellaan myös yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Joidenkin näyttöjen antaminen eri oppiaineissa voi olla perusteltua järjestää lähiopetuksena. Mikäli näin toimitaan ja lukiossa on koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan liittyviä rajoitteita, noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistusta.

OPPIMISEN JA OPISKELUN TUKI JA OHJAUS
Lukion opiskeluhuolto toimii kuten aiemminkin eli terveydenhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja , kuraattori ja psykologi ovat lukiolaisten tavattavissa viikoittain. Opinto-ohjaaja on lukiolaisten tavoitettavissa viikoittain, jopa päivittäin. Opiskeluhuollon henkilöihin voi olla yhteydessä myös Wilman ja sähköpostin välityksellä. Myös etätapaamiset ovat pääsääntöisesti mahdollisia.

Tukiopetusta on mahdollista saada ja sitä kannustetaan pyytämään.

Ryhmänohjaajat, opettajat ja tutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita koulun käytänteisiin. OP3-kurssilla opiskellaan lukio-opinnoissa tarvittavia sovelluksia.

Kirjoituksiin osallistuvia perehdytetään kirjoituksiin sekä kursseilla että infoissa. Käytänteistä tiedotetaan myös sähköisesti.

MUUTOKSET OHJEISIIN
Koronatilanteen kehityksestä riippuen ohjeet saattavat muuttua, mutta muutoksista ilmoitetaan kouluyhteisön jäsenille sekä muille kouluun liittyville henkilöille mahdollisimman nopeasti.

Eila Vilén
Sivistystoimenjohtaja, Kuhmon yhteislukion rehtori
044 081 9996
eila.vilen(at)kuhmo.fi